BekendmakingVooraankondiging bestemmingsplan Meas-locatie

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Leiderdorp kennis van het voornemen tot het opstellen van een bestemmingsplan voor de Van der Valk Boumanweg 71, ook wel MEAS-locatie genoemd. Aanleiding vormt het collegebesluit van 20 oktober 2009 om het ingediende bouwplan van 60 appartementen formeel vast te leggen in een bestemmingsplan.
Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk te reageren. Over een aantal maanden zal het ontwerpbestemmingsplan MEAS-locatie gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Pas dan is het mogelijk om een zienswijze in te dienen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling beleid & projecten Roland de Groot, bereikbaar via 071 - 54 58 523 of per email via rdegroot@leiderdorp.nl.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp