BekendmakingVooraankondiging bestemmingsplan 'Reconstructie Simon Smitweg' en bekendmaking toepassen coördinatieregeling

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Leiderdorp bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden: 'Reconstructie Simon Smitweg'. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de herinrichting van de Simon Smitweg, waarbij de Simon Smitweg wordt heringericht als tweerichtingsweg. De ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan 'W4'.

Coördinatieregeling
Voor het project zijn verschillende besluiten nodig. De gemeenteraad heeft op 2 maart 2020 besloten om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 lid 1 onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), toe te passen voor het project Herinrichting Simon Smitweg.

De coördinatieregeling strekt zich tot de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van de volgende voor het project noodzakelijke besluiten:

  • het besluit tot vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan ('postzegelplan' op grond van artikel 3.8 Wro);
  • het verkeerbesluit voor het instellen van tweerichtingsverkeer op grond van de Wegenverkeerswet 1994;
  • het besluit tot het verlenen van de noodzakelijke kapvergunningen;
  • overige, nog niet benoemde voor het project noodzakelijke besluiten, waarvan burgemeester en wethouders het voor de bevordering en het welslagen van de coördinatie het nodig vindt om die besluiten al dan niet onderdeel te laten zijn van de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking (bijvoorbeeld een besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een geluidsscherm of een besluit tot vaststellen van hogere grenswaarden voor geluid op grond van de Wet geluidhinder).

Voorbereiding en bekendmaking
Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de bijzondere regels van artikel 3.31 en 3.32 Wro.

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid, waarbij burgemeester en wethouders de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de (ontwerp-)besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder bestaat te zijner tijd de mogelijkheid om via één loket zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve besluiten.

De coördinatieregeling voor het project Herinrichting Simon Smitweg is van toepassing verklaard binnen de grenzen zoals geduid op de tekening Begrenzing plangebied coördinatiebesluit herinrichting Simon Smitweg.

Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Dave van der Pol. U bereikt hem via telefoonnummer  071-5458536 of via e-mail d.van.der.pol@leiderdorp.nl.

Informatie