BekendmakingVoorontwerp-bestemmingsplan Groene Hart Centrum Leiderdorp (ex artikel 1.3.1 Bro en inspraak)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie HLS/A4 Informatiecentrum. Zij hebben overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening het voorontwerp-bestemmingsplan 'Groene Hart Centrum Leiderdorp' vrijgegeven voor inspraak.

Begrenzing en doel
Het perceel in kwestie is gelegen langs de A4 tussen de Does en Bospolder. Het aanwezige informatiecentrum heeft na de aanleg van de HSL en de verbreding van de A4 haar oorspronkelijke functie verloren. Het gebouw is momenteel tijdelijk in gebruik door TenneT. Het voorontwerp-bestemmingsplan ziet toe op een nieuw zinvol gebruik via herbestemming. De gronden in kwestie zullen worden gebruikt voor horecadoeleinden (restaurant/zaalverhuur) en voor recreatie-/educatiedoeleinden. De bestaande bebouwing wordt uitgebreid. Een deel van de aangrenzende gronden gaat deel uitmaken van het plangebied.

Ter inzage
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 2 mei 2019 gedurende 6 weken tijdens de kantooruren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp. Het plan is tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer : NL.IMRO.0547.BPInfocentrum-VO01.

Reactie
Tijdens deze termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van de gemeente Leiderdorp en belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen over voornoemd voorontwerp-bestemmingsplan. Deze reactie moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie