BekendmakingVoorontwerpbestemmingsplan Polder Achthoven 2020

Voorontwerpbestemmingsplan Polder Achthoven 2020

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat van 21 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 het voorontwerpbestemmingsplan Polder Achthoven 2020 voor een ieder ter inzage ligt voor inspraak.

Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied is globaal begrensd door achtereenvolgens: de Does, de Achthovenerweg en de gemeentegrens. Binnen het plangebied vervangt dit bestemmingsplan het bestemmingsplan Polder Achthoven 2016.

Ontwikkelingen
Het opsplitsen van woningen en bijgebouwen ten behoeve van kamerverhuur wenst de gemeente te reguleren. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt geregeld dat in het plangebied dezelfde begrippen en regels worden gehanteerd voor wonen, huishoudens, kamerverhuur en woningen als in de rest van de gemeente. Hiermee ontstaat gelijkheid in het toegestane gebruik van woningen (gelijke rechten voor eigenaren). Tevens wordt een aantal ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn vergund in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan Polder Achthoven 2020 is te vinden op de ruimtelijkeplannen.nl via http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-VO01). Het voorontwerpbestemmingsplan is na telefonische afspraak in te zien in het gemeentehuis.

Zienswijzen
Binnen bovengenoemde termijn van tervisielegging kan een ieder zijn of haar inspraakreactie omtrent het voorontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van B&W en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Polder Achthoven 2020.
  • Digitale inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van B&W en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van zienswijze voorontwerpbestemmingsplan Polder Achthoven 2020.
  • Mondelinge inspraakreacties kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl

Leiderdorp,
20 mei 2020

Informatie