Bekendmakingvrijstelling Munnikkenpolder

 
Vrijstelling Munnikkenpolder
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp zijn voornemens vrijstelling te verlenen voor de plaatsing van de Meerburgermolen uit Zoeterwoude in de Munnikkenpolder in Leiderdorp.
De molen past niet binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan 'Uitbreidingsplan in hoofdzaak 1960'. In het (ontwerp) bestemmingsplan W4 wordt de realisatie van de molen mogelijk gemaakt, zij het dat de locatie wijzigt.
Met toepassing van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan vrijstelling van het van kracht zijnde bestemmingsplan worden verleend.
De op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 12 november 2009 gedurende 6 weken (dus tot en met 23 december 2009) ter visie, in het gemeentehuis, bij de afdeling Gemeentewinkel, cluster bouwen, wonen en heffingen, Sta­ten­daalder 1, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Gedurende deze termijn is iedereen bevoegd zijn zienswijzen over het voornemen kenbaar te maken. U dient in dat geval duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerp besluit uw zienswijzen betrekking hebben.
Een schriftelijke reactie stuurt u aan: burgemees­ter en wethouders van Leiderdorp, post­bus 35, 2350 AA Leider­dorp.
Indien u een mondelinge reactie wilt geven kunt u dit kenbaar maken bij de management- assistente van de afdeling beleid & projecten, Projectbureau W4 (tel. 071 - 54 59 900). Er wordt dan een afspraak met u gemaakt.
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp