BekendmakingVuurwerkvrije locaties 2020

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober evenals voorgaande jaren het voornemen uitgesproken om op grond van artikel 2:73, lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening 2019 het gebruik van consumentenvuurwerk te verbieden in het belang van en voorkoming van gevaar, schade of overlast, op 31 december 2020 tussen 18.00 uur en 1 januari 2021 02.00 uur:

  1. in een passage of een onderdoorgang;
  2. in een portiek, galerij of dergelijke voor publiek openstaande ruimte;
  3. in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte;
  4. daar waar zulks hinder of overlast kan veroorzaken, waaronder reeds op voorhand vastgelegd: de Bloemerd, de Houtkamp, het Doeshavengebied, weteringpark en het gebied rond de Buitenhofvijver;
  5. binnen een afstand van 250 meter van rieten daken, met uitzondering van het afsteken van zogenaamd laag consumentenvuurwerk, dat op een afstand van minimaal 30 meter alleen mag worden afgestoken indien dat vuurwerk niet verder dan 10 meter van de afsteekplaats ontbrandt.

Aan deze lijst worden de schoolpleinen en pleinen behorende bij de buitenschoolse opvang en/of kinderdagverblijven toegevoegd. Bij het ontbreken van een plein wordt gerekend met een afstand van 100 meter, gerekend vanaf de dichtstbijzijnde buitenmuur van het betreffende pand.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking hun zienswijze over het voornemen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Afhankelijk van de beoordeling van de zienswijze zullen burgemeester en wethouders een definitief besluit nemen.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie