BekendmakingWeigeringsbesluit week 50 (2021)

Driegatenbrug
Inrichten van een Bed & Breakfast (OLO 5689365)
Locatie: Voerstraat 5
Datum besluit: 7 december 2021

Hoe gaat u in beroep?
Gezien het procesverloop in deze zaak is een bezwaarprocedure niet meer mogelijk. Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken, met ingang van de dag na verzending van het besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u, naast het instellen van beroep, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Informatie