BekendmakingWet algemene bepalingen omgevingsrecht beschikking aangevraagde vergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht beschikking aangevraagde vergunning

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 28 augustus 2012 namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp een omgevingsvergunning verleend aan BP Europa SE - PB Nederland voor een inrichting (milieu) gelegen aan Engelendaal 2 in Leiderdorp.

Het betreft een verzoek om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een in werking hebben van een onbemand tankstation voor het afleveren van motorbrandstoffen (exclusief LPG) aan derden. De vergunning is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 30 augustus 2012 tot en met woensdag 10 oktober 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Beroep instellen

Tegen de beschikking kan tot en met woensdag 10 oktober 2012 een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag of bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Dit kunnen belanghebbenden doen die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Indien u een beroepsschrift digitaal wilt indienen moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het beroepschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, onder de hierboven genoemde voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening  toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD  Leiden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw S. Bisoen (procedureel): 071-4083117, procedurekamer@odwh.nl of de heer C. Brunt (inhoudelijk): 071-4083309.

 

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal 2  Leiderdorp Nederland