BekendmakingWet bodembescherming Lijnbaan 3 in Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 18 november 2020 een melding ontvangen ingevolge artikel 39c (goedkeuring evaluatierapport) en artikel 39d (goedkeuring nazorgplan) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Grondslag B.V. namens Holdingmaatschappij AB Vasen B.V. Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake de instemming met het ingediende evaluatierapport en nazorgplan voor de locatie Lijnbaan 3 in Leiderdorp, kadastraal bekend gemeente Leiderdorp, sectie A nummers 10873, 10869, 10870, 10871, 10861, 10860 en 10859. De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA054700092.

Verkorte procedure 
De melder verzoekt de behandeling volgens de verkorte procedure te laten verlopen. Wij besluiten dit verzoek te honoreren. De beschikking wordt daarom zonder voorafgaande ontwerpfase gepubliceerd.

Beschikking
Wij besluiten in te stemmen met het evaluatierapport en het nazorgplan. 

Stukken inzien 
De stukken liggen ter inzage van 25 november 2021 tot en met 5 januari 2022 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp. Voor openingstijden wordt verwezen naar de website van de gemeente.

Bezwaar
Volgens artikel 7:1 van de Awb kan door de belanghebbende(n) bij Zuid-Holland, een gemotiveerd bezwaarschrift worden  ingediend tegen dit besluit. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Ook kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus:20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst via (071) 4083100 of meldingwbb@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-023349.

Informatie