BekendmakingWet geluidhinder, verzoek hogere grenswaarden

Wet geluidhinder, verzoek hogere grenswaarden

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp het voornemen hogere waarden vast te stellen voor de toelaatbare geluidbelasting vanwege wegverkeer.

De hogere waarden op basis van artikel 110 Wet geluidhinder (Wgh) hebben betrekking op het op te richten gebouw met zorgappartementen aan de Brunelkamp 9 nabij de Persant Snoepweg. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Leiderdorp. Op grond van de Wgh moet bij het gebruik van een Ruime afwijking van een bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3O Wabo) een akoestisch onderzoek worden verricht.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh van 48 dB voor wegverkeerslawaai wordt overschreden door het verkeer op de Persant Snoepweg. De Omgevingsdienst heeft voor de woningen hogere waarden vastgesteld tot maximaal 54 dB. Het vaststellen van een hogere waarde betekent niet dat wegen meer geluid mogen produceren, maar dat voor een specifieke locatie een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

De stukken liggen ter inzage van donderdag 5 januari 2012 tot en met woensdag 15 februari 2012 bij de receptie van het gemeentehuis te Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Inbrengen zienswijzen

Gemotiveerde zienswijzen kunt u tot en met 15 februari 2012 indienen. Bij voorkeur schriftelijk: aan Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Eventueel mondeling: tijdens een gesprek of telefonisch op tel. (071) 408 31 11.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

-          de procedurekamer, tel. 071 408 31 11 (procedure);

-          de heer L.P.M. Hertsig, tel 071 408 32 58 (inhoudelijk);

-          de heer R. de Groot, tel 071 545 85 23 (ruimtelijke ordeningsaspecten).

 

 

 

Informatie