BekendmakingWet geluidhinder, verzoek hogere waarden Simon Smitweg 7

Wet geluidhinder, verzoek hogere waarden

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp het voornemen hogere waarden vast te stellen voor de toelaatbare geluidbelasting vanwege wegverkeer.

Op het perceel aan de Simon Smitweg 7 te Leiderdorp wordt een multifunctionele voorziening voor jeugdzorg en onderwijs gerealiseerd. Het project wordt gerealiseerd door de Cardea Jeugdzorg. De onderwijsfuncties zijn geluidgevoelig en dienen in het geval van een bestemmingsplanwijziging getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. Op basis van het vigerende bestemmingsplan is het niet mogelijk om een dergelijke functie ter plaatse te realiseren. Middels een ruime afwijking van het bestemmingswijziging op basis van de wabo (art 2.12, lid 1a onder 3) wordt de bestemming gewijzigd.

De aanvraag voor de bestemmingswijziging is voorzien van een akoestisch onderzoek omdat het plan in de geluidzone van verschillende wegen is gelegen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh van 48 dB voor wegverkeerslawaai wordt overschreden door het verkeer op de Simon Smitweg en de A4. De Omgevingsdienst heeft het voornemen hogere waarden vast te stellen van maximaal 55 dB vanwege de Simon Smitweg en 53 dB vanwege de A4.

Het vaststellen van een hogere waarde betekent niet dat wegen meer geluid mogen produceren, maar dat voor een specifieke locatie een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

De stukken liggen ter inzage van donderdag 9 februari 2012 tot en met woensdag 21 maart 2012 bij de receptie van het gemeentehuis te Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Inbrengen zienswijzen

Gemotiveerde zienswijzen kunt u tot en met woensdag 21 maart 2012 indienen. Bij voorkeur schriftelijk: aan Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Eventueel mondeling: tijdens een gesprek of telefonisch op tel. (071) 408 31 11.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • de procedurekamer, tel. 071 408 31 11 (procedure)
  • de heer E. Dolman, tel 071 408 33 66 (inhoudelijk);
  • de heer R. de Groot, tel 071 545 85 23 (ruimtelijke ordeningsaspecten).

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg 7  Leiderdorp Nederland