BekendmakingWet Geluidshinder/measlocatie

Wet geluidhinder
Besluit hogere waardeHet Dagelijks Bestuur van de Milieudienst West-Holland (de Milieudienst) heeft met intrekking van het Besluit hogere waarde d.d. 9 oktober 2008 een nieuw Besluit hogere waarde vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai als gevolg van de Van der Valk Boumanweg en Laan van Ouderzorg, gemeente Leiderdorp, op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).
Op grond van de Wgh moet bij het vaststellen van een bestemmingsplan of een vrijstelling op grond van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een akoestisch onderzoek worden verricht, als dat plan of die vrijstelling mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige objecten.
Voor de MEAS locatie aan de Van der Valk Boumanweg bestaat een bouwplan voor 60 appartementen. Het perceel ligt binnen het bestemmingsplan Zuidwest. De realisatie van de woningen wordt mogelijk gemaakt met een procedure op grond van artikel 19 lid 2 WRO.
Voor deze locatie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh van 48 dB voor wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Milieudienst heeft het voornemen om voor deze appartementen hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 61 dB.
Het vaststellen van hogere waarden betekent niet dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.
InzageHet besluit hogere waarde ligt met de bijbehorende stukken ter inzage vanaf woensdag 12 augustus tot en met dinsdag 22 september 2009 in het gemeentehuis aan de Statendaalder 1 in Leiderdorp.
Instellen beroepTegen het besluit kan tot en met woensdag 23 september, in tweevoud, een beroepschrift worden ingediend, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen inzake het ontwerpbesluit.
Tevens kan tot genoemde datum een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van genoemde afdeling.
InformatieWilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw A. Stolk (procedureel): (071) 40 83 666, procedurekamer@mdwh.nl of de heer Y. Vlug (inhoudelijk): (071) 40 83 695, y.vlug@mdwh.nl. Voor informatie over ruimtelijke ordeningsaspecten van het bouwplan kunt u terecht bij de heer R. van de Loo van de gemeente Leiderdorp ( 071) 54 58 500.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp