BekendmakingWet milieubeheer - besluit vaststelling geluidsbelastingkaarten gemeente Leiderdorp

Door de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland zijn op 29 juni jl. namens het college van Burgemeester en Wethouders (B&W), krachtens mandaat, de geluidsbelastingkaarten gemeente Leiderdorp vastgesteld.
De verplichting voor het opstellen van geluidsbelastingkaarten is opgenomen in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai in Nederland. Deze kaarten geven de geluidsbelasting die wegen, spoorwegen en bedrijven in of nabij Leiden veroorzaken weer. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt hoeveel geluidsgevoelige objecten, geluidsgevoelige terreinen en stille gebieden er zijn en hoeveel bewoners van woningen in een bepaald gebied aan geluidsbelasting worden blootgesteld.
Tegen de vaststelling van de kaarten is geen beroep of bezwaar mogelijk.
De geluidbelastingkaarten geven de geluidssituatie in 2016 weer en zijn de basis voor het actieplan dat Burgemeester en Wethouders in 2018 zullen vaststellen. In dit actieplan staat het geluidsbeleid en de te treffen maatregelen voor de periode 2018-2023. Centraal in dit nog op te stellen plan staan de zogenoemde plandrempels. Als de geluidsbelasting hoger is dan de plandrempel, worden de voorgenomen maatregelen aangegeven waarmee B&W de overschrijdingen ongedaan wil maken. Het ontwerp van dit plan zal t.z.t. worden gepubliceerd, waarbij iedereen zijn zienswijze daarover naar voren kan brengen.
Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 27 juli 2017 tot en met woensdag 6 september 2017 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur. U kunt de kaart ook digitaal bekijken via www.odwh.nl onder Inwoners/Thema_s/Geluid/Geluid_in_beeld.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 Omgevingsdienst West-Holland: de heer R.J. Rensen, tel. 071-4083253
 Omgevingsdienst West-Holland: de heer V. Kartak, tel. 071-4083261

Informatie