BekendmakingWet milieubeheer: beschikking maatwerkvoorschriften Doeshaven

Wet milieubeheer

Beschikking maatwerkvoorschriften

De Milieudienst West-Holland heeft op 18 augustus 2010 besloten maatwerkvoorschriften te stellen voor Watersportvereniging ‘Doeshaven’ (verder: de inrichting), Boomgaardlaan 16 in Leiderdorp.

De inrichting is in werking op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit). Daarin staan algemene voorschriften waaraan alle bedrijven, die onder dit besluit vallen, moeten voldoen. Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen als aanvulling op die algemene voorschriften. Op die manier kunnen wij beter inspelen op de plaatselijke situatie en de aard van het bedrijf. In het Activiteitenbesluit staat voor welke onderwerpen maatwerkvoorschriften gesteld kunnen worden.

In dit geval zijn er maatwerkvoorschriften gesteld op het gebied van geluid.

Hierbij volgen wij de procedure die is beschreven in afdeling 3.4 (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht.

De beschikking is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 19 augustus 2010 tot en met donderdag 30 september 2010 bij de receptie van het gemeentehuis te Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur, en op woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur.

Beroep instellen
Tegen de vergunning kan tot en met donderdag 30 september 2010 een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Dit kunnen belanghebbenden doen die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpvergunning.

De beschikking treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij een beroepschrift, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening, is ingediend. In dat geval treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer R. Amorison (procedureel): (071) 408 31 11, procedurekamer@mdwh.nl of de heer R. van der Voort (inhoudelijk): (071) 408 32 22.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan 16,  Leiderdorp Nederland