BekendmakingWet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften

Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 28 november 2011 besloten maatwerkvoorschriften te stellen voor Pan Terra Geoconsultants B.V. (verder: de inrichting), Weversbaan 1-3 te Leiderdorp.

De inrichting is in werking op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit). Daarin staan algemene voorschriften waaraan alle bedrijven, die onder dit besluit vallen, moeten voldoen. Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen als aanvulling op die algemene voorschriften. Op die manier kunnen wij beter inspelen op de plaatselijke situatie en de aard van het bedrijf. In het Activiteitenbesluit staat voor welke onderwerpen maatwerkvoorschriften gesteld kunnen worden. In dit geval zijn er maatwerkvoorschriften gesteld op het gebied van het beheer van afvalwater. De beschikking is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd, naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 2 februari tot en met woensdag 14 maart 2012 bij de receptie van het gemeentehuis te Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Beroep instellen

Tegen de beschikking maatwerkvoorschriften kan tot en met woensdag  14 maart 2012 een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (in tweevoud). Dit kunnen belanghebbenden doen die;

  • tijdig schriftelijk of mondeling zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp in de definitieve beschikking;
  • aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Voorlopige voorziening

De beschikking met de maatwerkvoorschriften treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij zo’n beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank

’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw D. van Dongen (procedureel): (071) 408 31 17, procedurekamer@odwh.nl of mevrouw D. Eussen (inhoudelijk): (071) 408 32 67.

 

 

 

 

 

 

Informatie