BekendmakingWet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften zijldijk 25

Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften

De Milieudienst West-Holland heeft besloten maatwerkvoorschriften te stellen voor BV. Drukkerij voorheen Rutgers (verder: de inrichting), Zijldijk 25 te Leiderdorp.

De inrichting is in werking op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna:het Activiteitenbesluit). Daarin staan algemene voorschriften waaraan alle bedrijven, die onder dit Besluit vallen, moeten voldoen. Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen als aanvulling op die algemene voorschriften. Op die manier kunnen wij beter inspelen op de plaatselijke situatie en de aard van het bedrijf. In het Activiteitenbesluit staat voor welke onderwerpen maatwerkvoorschriften gesteld kunnen worden. In dit geval zijn er maatwerkvoorschriften gesteld op het gebied van het opslaan van gevaarlijke stoffen. De beschikking is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 10 november tot en met woensdag 21 december 2011 bij de receptie van het gemeentehuis te Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Beroep instellen

Tegen de beschikking maatwerkvoorschriften kan tot en met woensdag 21 december 2011 een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (in tweevoud). Dit kunnen belanghebbenden doen die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking 

Voorlopige voorziening

De beschikking met de maatwerkvoorschriften treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij zo’n beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank

’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw D. van Dongen (071) 408 31 11, procedurekamer@mdwh.nl of mevrouw D. Eussen (071) 408 32 67.

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 25  Leiderdorp Nederland