BekendmakingWijziging geluidproductieplafonds A4 Leiderdorp

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij voornemens is, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp (verder: de gemeente Leiderdorp) toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 9 referentiepunten, gelegen langs de A4, ter hoogte van de locatie Vierzicht te Leiderdorp. Bij brief van 28 oktober 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/199985 heeft zij het ontwerpbesluit kenbaar gemaakt aan de gemeente Leiderdorp.

Aanleiding
De gemeente Leiderdorp en Rijkswaterstaat zijn overeengekomen dat de gemeente Leiderdorp het geluidscherm dat ter hoogte van Vierzicht langs de A4 in het Tracébesluit A4 Burgerveen – Leiden (vanaf nu: het Tracébesluit) is opgenomen kan vervangen door gebouwen die voor de geluidsgevoelige objecten achter het geluidscherm ten minste dezelfde afschermende werking hebben als het in het Tracébesluit opgenomen geluidscherm. Het in het Tracébesluit opgenomen geluidscherm betreft namelijk een tijdelijk geluidscherm, dat de gemeente heeft geplaatst omdat na de uitvoering van het Tracébesluit de geplande afschermende gebouwen nog niet aanwezig waren. Inmiddels worden de bedoelde afschermende gebouwen langs de A4 gerealiseerd en de gemeente Leiderdorp wil nu een gedeelte van het tijdelijke scherm verwijderen. Hiertoe heeft de gemeente Leiderdorp akoestisch onderzoek uit laten voeren.
Uit het akoestisch onderzoek op woningniveau is gebleken dat ten gevolge van het gedeeltelijk verwijderen van het tijdelijke geluidsscherm op 13 woningen de geluidsbelasting op de gevel zou toenemen. De gemeente Leiderdorp zal dit negatieve effect volledig wegnemen door het plaatsen van een geluidwerende voorziening tussen het nieuwe kantoorgebouw en de bestaande muur.

Terinzagelegging
Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).
Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Het voornemen, inclusief bijlage, aanvraag en akoestisch onderzoek, worden gepubliceerd op de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai, www.bureausaneringverkeerslawaai.nl

Zienswijze
Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Milieu, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel: 0348 487 450.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde nummers of via www.bureausaneringverkeerslawaai.nl.
U kunt zich ook wenden tot de gemeente Leiderdorp. De contactpersoon is de heer F. van Dieten, te bereiken via het algemene telefoonnummer: 071 – 54 58 500 (ma t/m vrij: 8.00-17.00 uur)

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.rws.nl/geotool/geluidsregister.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Vierzicht   Leiderdorp Nederland