BekendmakingWijziging mandaatbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders is in de vergadering van 9 maart 2010 akkoord gegaan met een wijziging in de mandaatbesluiten. Het betreft de volgende wijzigingen:

Mandaat III Gemeentesecretaris 2010:


- Onder nummer 86 en 87: in de kolom 'ondermandaat' zijn de generieke functies specifiek gemaakt. Dit houdt in dat niet alle coördinatoren, clustersenioren en projectleiders meer het ondermandaat hebben om overeenkomsten aan te gaan en te ondertekenen tot een bedrag van € 50.000,=.


Mandaat IV Concernzaken 2010:


- Onder nummer 9: geschrapt is 'het uitzetten van kasgeld- en daggeldleningen'
- Onder nummer 25: toegevoegd 'het aanwijzen van een (vervangend) comptabele en (vervangend) kassier'. 

De herziene mandaatbesluiten liggen daags na publicatie voor vier weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp