BekendmakingWijzigingen mandaatbesluit

Het college van burgemeester en wethouders is in de vergadering van 1 december 2009 akkoord gegaan met wijzigingen in het mandaatbesluit. Het besluit treedt met terugwerkende kracht op 1 juli 2008 in werking. Het betreft de volgende wijzigingen:

Mandaat VII Gemeentewinkel - Bouwen, Wonen en Heffingen:


- Onder nummer 83: toegevoegd artikel 3.6, 3.22 en 3.23.24 Wro: het mededelen dat een ontheffing noodzakelijk is. Het verlenen van het mandaat aan de afdelingshoofden en het ondermandaat aan de coördinatoren.
- Onder nummer 84 tot en met nummer 87: toegevoegd artikel 3.6, 3.16, 3.22, 3.23 en 3.24 Wro: het verlenen van ontheffing van het vigerende bestemmingsplan indien er geen zienswijzen tegen het voornemen zijn ingediend. Het verlenen van het mandaat aan de afdelingshoofden en het ondermandaat aan de coördinatoren.
- Onder nummer 88: toegevoegd artikel 3.6, 3.22 en 3.23 Wro: het ondertekenen van een bouwvergunning in combinatie met een ontheffing van het vigerende bestemmingsplan. Het verlenen van het mandaat aan de afdelingshoofden en het ondermandaat aan de coördinatoren.
- Onder nummer 89 en nummer 90: toegevoegd artikel 3.3, 3.6, 3.22 en 3.23 Wro: het overdragen van aanlegvergunning of een ontheffing van het vigerende bestemmingsplan. Het verlenen van het mandaat aan de afdelingshoofden en het ondermandaat aan de coördinatoren.
- Onder nummer 91: toegevoegd artikel 3.16 Wro: het besluiten omtrent de verlening, weigering, aanhouding of intrekking van een aanlegvergunning. Het verlenen van het mandaat aan de afdelingshoofden en het ondermandaat aan de coördinatoren.
- Onder nummer 73, 92 en 93: toegevoegd onder specifieke bepalingen dat het mandaat vervalt zodra alle verzoeken om vrijstelling op grond van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn komen te vervallen.
- De bestaande mandaten zijn door toevoegingen van bovenstaande hernummert;


Mandaat XI Beleid en Projecten:


- Vervallen nummer 1: dit mandaat is vervallen en opgenomen in het mandatenregister VII onder nummer 93.
- De bestaande mandaten zijn door het vervallen van bovenstaande hernummert.

Het herziene mandaatbesluit ligt daags na publicatie voor vier weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.
 
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp