BekendmakingWijzigingsprocedure zakelijke beschrijving Exploitatieovereenkomst herontwikkeling Hoofdstraat 44a-44b

Wijzigingsprocedure

Zakelijke beschrijving Exploitatieovereenkomst herontwikkeling Hoofdstraat 44a-44b

De gemeente Leiderdorp en exploitant, de heer W.J.H. Englebert, hebben op 19 april 2016 een exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van de locatie Hoofdstraat 44a-44b.

De heer W.J.H. Englebert is voornemens om binnen dit exploitatiegebied het bestaande pand te slopen en hiervoor in de plaats twee nieuwe woningen te realiseren. De gemeente heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan dit voornemen en de nodige planologische procedures te voeren. Voor de bouw van twee nieuwe woningen wordt een wijzigingsprocedure op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a Wro gevoerd. Bij dit wijzigingsplan is een exploitatieplan verplicht, tenzij op andere wijze verzekerd is dat de gemeentelijke kosten worden verhaald.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen dat de planologische procedure(s) voor rekening en risico van de exploitant komen en dat de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt; dat de exploitant verantwoordelijk is voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied alsmede noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte en dat eventuele planschade voor rekening komt van de exploitant.

Tevens is afgesproken binnen welke termijn gestart wordt met de bouw na vergunningverlening en hoe het terrein na oplevering zal worden ingericht.

U kunt de zakelijke beschrijving van 12 mei tot en met 22 juni 2016 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaar worden ingediend.

Deze publicatie vloeit voort uit de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.24 lid 3 en het Besluit ruimtelijk ordening artikel 6.2.12.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat    Leiderdorp Nederland