BekendmakingZakelijke beschrijving Exploitatieovereenkomst Ontwikkeling en realisatie van multifunctioneel Clubgebouw

Kennisgeving 6.2.12 bro
Zakelijke beschrijving Exploitatieovereenkomst
Ontwikkeling en realisatie van multifunctioneel Clubgebouw

Betreft:
afsluiten "Exploitatieovereenkomst Ontwikkeling en realisatie van multifunctioneel Clubgebouw, Bloemerd 2 Leiderdorp" in overeenstemming met de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.24 lid 3 en ter inzage legging zakelijke beschrijving in overeenstemming met het Besluit ruimtelijk ordening artikel 6.2.12.

De gemeente Leiderdorp en exploitant, Bloemerd Onroerend Goed en Sport B.V., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door P.A.M. van Overloop in zijn hoedanigheid als voorzitter, hierna te noemen: "de exploitant", hebben op 15 november 2016 een exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van multifunctioneel Clubgebouw, Bloemerd 2 Leiderdorp.

Bloemerd Onroerend Goed en Sport B.V is voornemens om binnen dit exploitatiegebied het multifunctioneel Clubgebouw, Bloemerd 2 Leiderdorp te realiseren. De gemeente heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan dit voornemen en de nodige planologische procedure te voeren. Voor de bouw van het multifunctioneel clubgebouw in afwijking van het bestemmingplan wordt een procedure op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo doorlopen.

De ontwerp omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen.

In het kader van het bouwplan is een exploitatieplan verplicht, tenzij op andere wijze verzekerd is dat de gemeentelijke kosten worden verhaald. Door het aangaan van de overeenkomst is het kostenverhaal anderszins verzekerd en is afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen dat de planologische procedure voor rekening en risico van de exploitant komen en dat de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt; dat de exploitant verantwoordelijk is voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied en dat eventuele planschade voor rekening komt van de exploitant.

Tevens is afgesproken binnen welke termijn gestart wordt met de bouw na vergunningverlening.
U kunt de zakelijke beschrijving vanaf op afspraak inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaar worden ingediend.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd 2  Leiderdorp Nederland