Artikel Gemeenteraadsverkiezingen 2018

stemmen

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.

Gemeenteraden in vogelvlucht

Per 1 januari 2017 is het aantal gemeenten 380. Drie decennia geleden bestond Nederland nog uit 774 gemeenten. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente. De grootste gemeenteraden van Nederland (bij gemeenten met meer dan 200.000 inwoners) telt 45 leden, de kleinste 9 leden (bij gemeenten met minder dan 3000 inwoners). Het aantal raadsleden – en dus zetels – is altijd oneven.

 


Wat doet een gemeenteraad?

De drie belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:
a. de grote lijnen vaststellen voor het beleid van de gemeente;
b. controleren of het college van Burgemeester en Wethouders zijn bestuurstaken goed uitvoert;
c. de inwoners van de gemeente vertegenwoordigen.

De gemeenteraad Leiderorp heeft een eigen website: www.raadleiderdorp.nl.

Wat doet het college van burgemeester en wethouders?

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B&W. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad, burgemeesters door de regering, na een procedure waarin ook de gemeenteraad een belangrijke stem heeft.
Het college voert het beleid uit dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Vervolgens controleert de gemeenteraad weer of het college het beleid goed heeft uitgevoerd.


Wat doet een raadslid?

Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Leiderdorp. Zij geven het college van Burgemeester en Wethouders opdracht om beleid uit te voeren. Ook controleren zij of het college van B en W het goed doet. Om hun taken goed te kunnen uitoefenen praten raadsleden veel met inwoners en lezen zij veel stukken. Tijdens de raadsvergaderingen worden de besluiten genomen.


Wat doet een wethouder?

Na de verkiezingen wordt er door de politieke partijen onderhandeld wie een wethouder mag leveren. De wethouder houdt zich bezig met bepaalde onderwerpen binnen de gemeente. Het takenpakket van een wethouder noemen we een portefeuille. Een wethouder wordt daarom ook wel portefeuillehouder genoemd.

Hulpmiddel om te kiezen: Het Kieskompas

 kieskompas


Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Om overal in Leiderdorp te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bent u uw stempas kwijtgeraakt of hebt u deze niet ontvangen, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan via verkiezingen@leiderdorp.nl tot en met 16 maart 2018 of u kunt op afspraak langskomen bij de burgerzakenbalies in het gemeentehuis tot uiterlijk 20 maart 2018 12.30.

 

De stembureaus gemeenteraadsverkiezingen 2018

(1) Gemeentehuis, Willem Alexanderlaan1
(2) Gebouw Irene, Hoofdstraat 82
(3) Winkelcentrum Winkelhof, Winkelhof 55
(4) Bibliotheek BplusC, Van Diepeningenlaan 110 G
(5) Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19
(6) Basisschool De Hobbit, Klerkenhof 5
(7) De Ommedijk, Ommedijk 120
(8) Basisschool De Schakel, ingang Coornhertdreef
(9) Montessorischool Elckerlyc, Klimopzoom 41
(10) Korfbalvereniging Velocitas, Bloemerd 7

De stemlokalen zijn geopend van 's ochtends 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.


Kandidatenlijst

Klik hier voor de kandidatenlijsten

 

Raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

Op 21 maart wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).
Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

referendum

 Belangrijke informatie gemeenteraadsverkiezingen