Nieuwsbericht Informatie voor politieke partijen

Gepubliceerd op: 18 december 2017 11:15

Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is de volgende informatie voor u van belang:

1. Registratie naamsaanduiding uiterlijk 27 december 2017
Politieke groeperingen (partijen) die in Leiderdorp onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, moeten deze aanduiding uiterlijk op woensdag 27 december 2017 bij de gemeente Leiderdorp laten registreren (Kieswet artikel G3).
Voor groeperingen waarvan de naam al voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, is het niet nodig de aanduiding opnieuw te laten registreren. Ook de plaatselijke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven de aanduiding voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 niet te registreren.
Een politieke groepering die niet om een registratie van een aanduiding verzocht heeft, kan toch deelnemen aan de verkiezing met een 'blanco' lijst (zonder vermelding van een aanduiding boven de kandidatenlijst).

Het verzoek moet gericht worden aan:
De voorzitter van het centraal stembureau
Postbus 35
2350 AA LEIDERDORP

De volgende documenten moeten overgelegd worden:

 • De statuten, vastgelegd in een notariële akte;
 • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een bewijs van betaling van de waarborgsom.Dit bewijs ontvangt u als u een bedrag van € 112,50 heeft overgemaakt op BNG-rekening NL21 BNGH 02850 04 891 t.n.v. Gemeente Leiderdorp o.v.v. 'Waarborgsom registratie politieke groepering' en de naam van de politieke partij. Bij inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 wordt de waarborgsom terugbetaald;
 • Een verklaring van de partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde worden aangewezen. Deze mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven de lijst te plaatsen;
 • Een verklaring van de politieke groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen.

2. Kandidaatstelling 5 februari 2018

 • De dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is vervolgens op 5 februari 2018. Dan kunnen politieke groeperingen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen een kandidatenlijst inleveren bij:

  Het centraal stembureau van de gemeente Leiderdorp
  Willem-Alexanderlaan 1
  2351 DZ LEIDERDORP

22 januari 2018: voorinlevering documenten kandidaatstelling op afspraak Bureau Verkiezingen te bereiken op 071-54545849

3. Wijze van vermelding kandidaten
Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen of dat u wel of geen voornamen vermeldt. Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit. http://wetten.overheid.nl/BWBR0004635/2010-04-27.

4. Samenvoeging van aanduidingen boven lijst
Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier. Dat formulier zit in de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) die de Kiesraad eind december beschikbaar stelt. https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-partijen

5. Lijstencombinatie
Op 27 juni 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van lijstencombinaties. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is het dus niet meer mogelijk om lijsten-combinaties aan te gaan.

6. Waarborgsom kandidaatstelling in januari
Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom van € 225,--betalen voor de kandidaatstelling (Kieswet artikel H14). Een bewijs van betaling van de waarborgsom ontvangt u nadat u € 225,-- heeft overgemaakt op BNG-rekening NL21 BNGH 02850 04 891 t.n.v. Gemeente Leiderdorp o.v.v. 'Kandidaatstelling politieke groepering' en de naam van uw politieke partij. De waarborgsom wordt terugbetaald als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd of als uw partij een zetel of minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald.

7. Voorinlevering
Zoals bij iedere gemeenteraadsverkiezing zorgen wij er deze keer ook weer voor dat er een 'voorinlevering' zal plaatsvinden om alles te controleren zodat het op de dag van de kandidaatstelling allemaal klopt als de stukken moeten worden ingeleverd. Dit zal op 22 januari 2018 plaatsvinden.

8. Kandidaatstelling op 5 februari 2018
Op maandag 5 februari is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H). De kandidatenlijst moet dan tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door een kiezer uit de gemeente Leiderdorp bij:

Het centraal stembureau
Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ LEIDERDORP

Deze kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde. De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.
Voor de kandidaatstelling moet u op 5 februari inleveren:

 • Kandidatenlijst (model H1)
 • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (H9)
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de inleveraar

Eventueel:

 • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in de gemeente Leiderdorp wonen, dat zij bij benoeming in de gemeente Leiderdorp gaan wonen
 • Aanwijzing gemachtigde op H9 voor kandidaten die niet in Nederland wonen
 • H3-1-formulier waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert)
 • H3-2-formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere partij één kandidatenlijst inlevert

Partijen die nog geen zetels hebben in de raad moeten tevens inleveren:

 • Bewijs van betaling waarborgsom kandidaatstelling (H14)
 • 20 ondersteuningsverklaringen (H4).

Op dinsdag 6 februari om 16.00 uur houdt het centraal stembureau, onder leiding van de burgemeester, een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter inzage gelegd.

9. Herstel verzuimen kandidaatstelling tot en met 9 februari
Als de door u ingeleverde documenten niet in orde blijken te zijn, kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 7 en donderdag 8 februari van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 9 februari van 9.00 tot 15.00 uur op het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp.

10. Centraal stembureau beslist over geldigheid en nummering lijsten op 9 februari
Op vrijdag 9 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting op het gemeentehuis over:

 • de geldigheid van de lijsten
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
 • het handhaven van de lijstaanduiding

Ook worden de lijsten genummerd op deze zitting. De groepering die de meeste raadszetels heeft behaald in 2014 krijgt lijstnummer 1, enzovoort. Daarna wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer. Als 2 politieke groeperingen samen aan de verkiezing deelnemen onder samenvoeging van hun lijstaanduidingen, dan worden de zetels van beide groeperingen bij elkaar opgeteld voor het bepalen van het lijstnummer. Het gaat daarbij dus niet om de zetels van de individuele kandidaten (Kieswet artikel I-14 lid 2). Gaan 2 partijen fuseren onder een nieuwe naam, dan hebben zij geen voorrangsrecht bij de lijstnummering.

11. Verkiezingsdag woensdag 21 maart 2018
U mag op deze dag overal in Leiderdorp campagne voeren, maar niet in de stembureaus.

12. Definitieve uitslag vrijdag 23 maart
De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op vrijdag 23 maart om 10.00 uur in het gemeentehuis. Dan wordt ook bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen).

13. Meer informatie over de verkiezingen
Zie www.kiesraad.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen