Nieuwsbericht Ontwerp wijzigingsplan Zijldijk 32a

Gepubliceerd op: 23 maart 2016 10:45

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het wijzigingsplan 'Zijldijk 32a' van donderdag 24 maart 2016 tot en met woensdag 4 mei 2016 ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan
Het plangebied betreft de percelen behorend bij de agrarische bedrijfswoning met het adres Zijldijk 32a. Het wijzigingsplan Zijldijk 32a wijzigt de bestemming 'Agrarisch met waarden – natuur en landschap' naar 'Wonen'. De planwijziging voldoet aan de voorwaarden zoals verwoord in artikel 3.6.2 en 3.6.3 van het bestemmingsplan Boterhuispolder. De voormalige agrarische bedrijfswoning kan na planwijziging worden gebruikt als burgerwoning.

Inzage
Het ontwerpwijzigingsplan Zijldijk 32a is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WPzijldijk32a-ON01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website via: http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.WPzijldijk32a-ON01.

Het ontwerpwijzigingsplan Zijldijk 32a kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maak dan een afspraak.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Zijldijk 32a'.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Zijldijk 32a'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.