Nieuwsbericht Ter inzage ontwerpbesluit Wet geluidhinder

Gepubliceerd op: 23 december 2015 08:30

Boomgaardlaan kavel M
De Omgevingsdienst West-Holland heeft een besluit genomen om een hogere waarde vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer van de Rijksweg A4 en Mauritssingel.

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In Boomgaardlaan kavel M te Leiderdorp wordt de mogelijkheid geboden om één woning op te richten.
Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeers-lawaai bij de nieuwe woning.

Ten behoeve van de nieuwe woning en van de in deze herziening uit te werken woongebieden, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft een hogere waarde vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 53 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Zienswijzen geven
U kunt tot en met woensdag 3 februari 2016 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.
Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
de procedurekamer, tel. 071-4083117 (procedure)
medewerker ODWH, de heer V. Kartak, tel. 071-4083261 (inhoudelijk)
medewerker gemeente, de heer R. van de Loo van de gemeente Leiderdorp, tel. 071-5458528 (ruimtelijke ordeningsaspecten).