Nieuwsbericht Toekomst afvalinzameling in Leiderdorp: van afval naar grondstof

Gepubliceerd op: 31 mei 2017 09:30

De gemeente Leiderdorp wil het percentage afval dat gescheiden wordt ingezameld verhogen van 52% naar 75% in 2020. Hiervoor zijn op verzoek van de gemeenteraad de mogelijkheden voor gescheiden inzameling van afval zowel bij de hoogbouw als de laagbouw in beeld gebracht.

thema afval

Gescheiden inzameling laagbouw

Voor de laagbouw biedt 'omgekeerd inzamelen' het beste milieuresultaat: minicontainers om zoveel mogelijk grondstoffen te scheiden en een ondergrondse container voor restafval. De gemeenteraad besloot op 27 maart dit voorkeurscenario verder te laten uitwerken.

Gescheiden inzameling hoogbouw
Maandag 29 mei heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met een voorkeurscenario om ook bij de hoogbouw zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen. In dit scenario zullen er aparte containers komen voor het gescheiden inzamelen van PMD (plastic, metaal en drankverpakking), papier, glas en GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Uitwerking
Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met beide voorkeurscenario's kunnen de verdere plannen worden uitgewerkt om de nieuwe wijze van afvalinzameling in te voeren. Ook wordt er een afvalcoach aangesteld die inwoners informeert, stimuleert en helpt bij vragen over afvalscheiden.

Duurzaamheidsagenda
Met de nieuwe manier van afvalinzamelen sluiten we aan bij de doelstelling uit onze duurzaamheidsagenda om de hoeveelheid restafval per inwoners te verminderen tot 30 kilo per jaar in 2025. In 2020 willen we dat minimaal 75% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld.

 logo leiderdorp duurzaam