Nieuwsbericht Actualisatie groenstructuurplan

Gepubliceerd op: 19 september 2012 00:00

Het openbaar groen en het water in Leiderdorp zijn het visitekaartje van de gemeente. En ze zijn van belang voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Wij willen dit groene karakter van Leiderdorp behouden en waar mogelijk de biodiversiteit versterken. Daarom hebben wij in 2000 het groenstructuurplan voor Leiderdorp vastgesteld. In dit plan is het beleid voor het openbaar groen op basis van een visie op de groenstructuur vastgelegd.

We zijn nu ruim 10 jaar verder en een groot aantal kansen voor het groen die in dit plan genoemd werden, zijn benut. Daarnaast zijn in de tussenliggende jaren veel ruimtelijke ontwikkelingen, die toen nog slechts ideeën waren, gerealiseerd of in uitvoering en er zijn ook weer nieuwe wensen, ideeën en ontwikkelingen die op het gebied van groen en ruimtelijke ordening spelen. Daarom is het noodzakelijk om de hoofdgroenstructuur te actualiseren.

Op 11 september heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de Actualisatie Groenstructuurplan Leiderdorp 2012-2020 ter vaststelling naar de gemeenteraad te sturen. Op 26 september is de beleidsnotitie behandeld in raadscommissie Ruimte. En op 8 oktober vergadert de gemeenteraad er over.