Nieuwsbericht Afsluiting viaduct Hoofdstraat

Gepubliceerd op: 05 januari 2011 00:00

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maakt bekend dat op 30 november 2010 is besloten de doorgang bij het viaduct in de Hoofdstraat gedurende 20 weken af te sluiten voor alle verkeer. Dit gaat  in vanaf de eerste week van februari 2011 (week 5), want dan starten naar verwachting de werkzaamheden voor de verbreding van de A4.

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het niet mogelijk om voor voetgangers en (brom)fietsers een doorgang over het werkterrein te handhaven. Ook zij zullen gebruik moeten maken van de in te stellen omleidingroute via de Mauritssingel. Deze route zal met borden worden aangegeven. De woningen en overige voorzieningen in de Hoofdstraat blijven voor alle verkeer bereikbaar.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp.

Het besluit ligt tot 16 februari 2011 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 17 februari 2011 in te dienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.