Nieuwsbericht Agenda commissie Bestuur en Maatschappij en commissie Ruimte

Gepubliceerd op: 01 juni 2011 00:00

Commissie Bestuur en Maatschappij
Vergadering woensdag 8 juni, aanvang 20.00 uur

Commissie Ruimte
Vergadering donderdag 9 juni, aanvang 20.00 uur

 

Commissie Bestuur en Maatschappij
Op woensdag 8 juni vergadert de commissie Bestuur en Maatschappij, aanvang: 20.00 uur. Op de agenda staat:

- Opening
- Vaststellen agenda
-  Vragenronde
-  Ingekomen stukken

Voortgangsbrief implementatietraject Servicepunt71 d.d. 4 mei 2011
-  Mededelingen (regio)
-  Jaarverslag 2010

 Na behandeling van de begroting, de begrotingswijzigingen en het veegbesluit ligt nu de jaarrekening met de bijbehorende resultaatbestemming voor. De bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarrekening ligt bij de raad. Ter besluitvorming in de raad van 27 juni 2011 zodat deze voor 15 juli kan worden toegezonden aan de provincie.
-  Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiderdorp 2011
Verantwoord en veilig peuterspeelzaalwerk door ook aan de ruimte en inrichting van de peuterspeelzalen (minimale) eisen te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 27 juni 2011.
-  Regionaal Risicoprofiel
In de nieuwe Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is de verplichting opgenomen om een risicoprofiel van de veiligheidsregio op te stellen. Gemeenten kunnen naar aanleiding van het Concept Risicoprofiel Hollands Midden, wensen kenbaar maken, deze worden meegewogen voor definitieve vaststelling van het regionaal risicoprofiel. Ter besluitvorming in de raad van 27 juni 2011.
-  Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2012
Bespreken van de begroting aan de hand van de oplegnotitie en de mogelijkheid om een zienswijze (voor 13 juni)kenbaar te maken en het  formuleren van een commissie advies voor de Leiderdorpse vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (AB). Vaststelling van de begroting staat geagendeerd voor de vergadering van het AB op 23 juni.
- Ontwerpprogrammabegroting 2012 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
Bespreken van de begroting aan de hand van de oplegnotitie en de mogelijkheid om een zienswijze (zo mogelijk voor 9 juni) kenbaar te maken en het  formuleren van een commissie advies voor de Leiderdorpse vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (AB). Vaststelling van de begroting staat geagendeerd voor de vergadering van het AB op 29 juni.
-  Lijst van toezeggingen en samenvattend verslag van de commissievergadering van 4 april 2011.
-  Rondvraag
-  Sluiting (23.00 uur)

 

Commissie Ruimte
Op donderdag 9 juni vergadert de commissie Ruimte, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat: 

- Opening
- Vaststellen agenda 
- Vragenronde
- Ingekomen stukken

LTC De Munnik
- Mededelingen
Regio
GIG
- Verordening wijziging woningvoorraad
In de raad van 31 januari 2011 heeft de raad besloten om € 50.000,- te reserveren voor de uitvoering van een woonbehoefteonderzoek in 2011.
In dit voorstel is de vraag in te stemmen met het bedrag van maximaal € 40.000,00 ten behoeve van de uitvoering van een woonbehoefteonderzoek.
Ter besluitvorming in de raad van 27 juni 2011.
- Krediet voor gebiedsvisie Willem Alexander Laan (WAL)
De gebiedsvisie wordt aangepast op basis van de nu bekende concrete ontwikkelingen en de input vanuit de participatie. In dit voorstel is de vraag het voorbereidingskrediet te verhogen om de gebiedsvisie WAL te kunnen afmaken. Ter besluitvorming in de raad van 27 juni 2011.
- Kredietaanvraag nieuwe milieustraat
Het beschikbaar stellen van een krediet voor het realiseren van een nieuwe milieustraat. Ter besluitvorming in de raad van 27 juni 2011.
- Lijst van toezeggingen en samenvattend verslag van de commissie Ruimte van 17 mei 2011
- Rondvraag
- Sluiting (23.00 uur)