Nieuwsbericht Archeologische opgravingen Plantage

Gepubliceerd op: 12 juni 2013 00:00

opgraving

In mei 2013 is in opdracht van de gemeente Leiderdorp gestart met archeologische opgravingen in het toekomstig plangebied Plantage naast tennispark De Munnik aan de Hoogmadeseweg. De opgravingen worden gedaan omdat tijdens eerder onderzoek belangrijke resten van een nederzetting zijn gevonden, dateerbaar uit de Vroege Middeleeuwen (ca. 500-900 na Chr.) Omdat in de nabije toekomst op de Plantage huizen worden gebouwd, worden deze resten nu veilig gesteld door ze op te graven.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers en studenten van de Universiteit van Amsterdam, die gespecialiseerd zijn in vroegmiddeleeuws nederzettingsonderzoek. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente Leiderdorp en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die vanwege het nationaal belang de opgraving mede financiert. Ook de provincie Zuid-Holland is erbij betrokken. De provincie is na de eindrapportage van het onderzoek verantwoordelijk voor de opslag en voor de documentatie van de vondsten. Vrijwilligers van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (afdeling Rijnstreek) en het Leiderdorps Museum werken ook mee.

 De afgelopen maand is vastgesteld waar zich sporen van de nederzetting en een afwateringsgeul bevinden. De komende maanden worden de overige resten van de nederzetting en de afwateringsgeul in kaart gebracht. Tot nu toe zijn onder meer resten van een oven en enkele waterputten gevonden.

De afwateringsgeul is in de 8ste-9de eeuw meerdere keren met hout beschoeid. Afval dat in de 9de eeuw in deze geul is weggegooid, leert ons veel over het reilen en zeilen van de bewoners. Dit afval bestaat vooral uit botten van gegeten dieren en gebroken aardewerk, maar ook uit kammen van hertshoorn, stenen gewichten voor visnetten, weefgetouwen en metalen gereedschappen. Aan de hand van onderzoek naar zaden en de herkomst van het hout in de beschoeiingen wordt gekeken naar de handelscontacten van de toenmalige inwoners met de buitenwereld. Wellicht nam het dorpje deel aan de bekende ‘Friese handel’.

Vermoed wordt dat de nederzetting één van de drie Leithons is die al worden genoemd in een lijst van bezittingen van de bisschop van Utrecht in de 8ste-10de eeuw.

De opgravingen worden eind september 2013 afgerond waarna de vondsten die bewaard moeten blijven, geconserveerd worden. Het eindverslag van de opgravingen wordt voor eind 2014 verwacht.