Nieuwsbericht Begrotingsraad op 10 november

Gepubliceerd op: 01 november 2017 17:40

Financiën Leiderdorp: ruimte voor initiatieven
Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Leiderdorp staat er financieel goed voor. De financiële positie van de gemeente is solide, ook voor de komende jaren. De begroting is meerjarig sluitend en structureel in evenwicht. De uitgaven en inkomsten zijn in balans en de gemeente heeft voldoende middelen om financiële tegenvallers op te vangen. In deze begroting is ruimte voor investeringen en initiatieven.


Minder bezuinigen en meer investeren
Het college is verheugd dat, nu het economisch beter gaat, een aantal in voorgaande jaren voorgestelde bezuinigingen kan worden teruggedraaid. Er is extra geld voor de dienstverlening en bezuinigingen op de organisatie kunnen voor een deel worden gestopt.
Er is weer ruimte voor investeringen, waarmee in deze begroting rekening wordt gehouden. Extra investeringen zijn mogelijk voor de omkering van de afvalinzameling, voor de carrousel Sterrentuin, voor een glasvezelnet voor scholen en de Sterrentuin, voor de openbare ruimte en verlichting en voor rioleringen.

Ruimte voor initiatieven
Het motto van deze begroting is 'ruimte voor initiatieven'. De begroting bevat alle plannen van de gemeente om Leiderdorp aantrekkelijk te houden. Maar de gemeente doet ook een nadrukkelijk appél op haar inwoners om ook zelf met initiatieven te komen. Want het mooiste resultaat ontstaat als alle Leiderdorpers samenwerken. Ook financieel is er in deze begroting ruimte om initiatieven mogelijk te maken.

Lokale lasten
De lokale lasten stijgen in 2018 trendmatig met 2,0 procent.

Besluitvorming
De gemeenteraad behandelt de begroting op vrijdag 10 november 2017 om 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk.
De Begroting 2018-2021 vindt u op http://programmabegroting.leiderdorp.nl/.

Het tijdschema
14.00 – 15.30 uur Algemene beschouwingen fracties (maximaal 10 minuten per fractie, interrupties toegestaan) gevolgd door 1e termijn raad
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 16.45 uur 1e termijn college
16.45 – 17.00 uur Indienen moties en amendementen gevolgd door korte pauze
17.00 – 18.00 uur Tweede termijn raad en college, incl. reacties op moties en amendementen
18.00 – 18.15 uur Besluitvorming

 financien1

 

financien 2