Nieuwsbericht Begrotingsraad op vrijdag 6 november

Gepubliceerd op: 03 november 2020 16:05

Tijdens deze speciale raadsvergadering behandelt de raad de Programmabegroting 2021-2024 van de gemeente Leiderdorp. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Dat zijn de vragen die centraal staan in de begroting. In de infographic hieronder ziet u in 1 oogopslag wat de inkomsten zijn van de gemeente, wat wij uitgeven en wat de lokale lasten zijn in 2021.

U bent van harte welkom om de raadsvergadering digitaal te volgen via de website www.raadleiderdorp.nl. De vergadering begint om 14.00 uur.

Meer informatie en de volledige begroting leest u op www.raadleiderdorp.nl onder Vergaderingen, Raad 6 november 2020.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en inspreekrecht
 4. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
  4a. De raad wordt gevraagd geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 5 van het raadsvoorstel Vaststelling Gebiedsvisie Baanderij.
  4b. De raad wordt gevraagd geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlage van de brief van het college over de Ericalaan Aanbesteding herinrichting d.d. 201023.
 5. Programmabegroting 2021*
 6. Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds (stukken volgen)
 7. Sluiting

*Tijdschema behandeling programmabegroting 2021

 • 14.00 – 15.15 uur
 • Eerste termijn raad: algemene beschouwingen en indienen moties en amendementen (7 minuten per fractie plus ruimte voor interrupties)
 • Pauze
 • 15.30 – 16.45 uur
  Eerste termijn college Tweede termijn raad
 • Pauze
 • 17.00 – 18.00 uur
  Tweede termijn college
  Besluitvorming

Begroting 2021