Nieuwsbericht Bekendmaking besluit 'm.e.r.-beoordelingsbeslissing Brittenstein'

Gepubliceerd op: 14 februari 2018 12:40

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 7.17, van de Wet milieubeheer bekend dat zij een besluit hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het project Britteinstein.


Het initiatief betreft de realisatie van 56 nieuwe appartementen in twee zelfstandige volumes, in afwijking van het geldende bestemmingsplan, op de locatie Brittenburg in Leiderdorp. Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieubeheer moet bij de voorbereiding van een besluit dat een 'activiteit' mogelijk maakt die belangrijke gevolgen voor het milieu kan hebben worden beoordeeld of een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet worden opgesteld.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). De beoogde ontwikkeling blijft ruim onder de drempelwaarde. Daarom kan voor de m.e.r.-beoordeling worden volstaan met een vormvrije m.e.r.-beoordeling die wordt aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie.
Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van het project is uitgevoerd, blijkt dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan in de verdere procedure van de omgevingsvergunning worden volstaan met de uitkomst van de vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging
Het besluit (kenmerk Z/18/057430/110294) en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 februari tot en met 28 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis, bij resultaatteam Bouwen & Wonen. De stukken kunt u tevens zelf tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 en digitaal via http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.OVbrittenstein-ON01.

Vervolgprocedure
Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. De onderhavige beslissing maakt als zodanig deel uit van de voorbereiding op de beschikking op de aangevraagde omgevingsvergunning. Deze beslissing kan wel worden aangevochten bij de procedure van de omgevingsvergunning middels zienswijzen, beroep en hoger beroep.
De m.e.r.-beoordelingsbeslissing ligt gelijktijdig ter inzage met het moederbesluit ontwerp-omgevingsvergunning met dossiernummer 2017-0220-OG01.