Nieuwsbericht Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp , vastgestelde hogere grenswaarden voor geluid en verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van supermarkt Lidl

Gepubliceerd op: 24 oktober 2018 12:15

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp op 15 oktober 2018 het bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp gewijzigd heeft vastgesteld. Op grond van de Wet geluidhinder hebben burgemeester en wethouders van Leiderdorp hogere grenswaarden voor geluid vastgesteld. Voor de realisatie van de supermarkt Lidl hebben burgemeester en wethouders van Leiderdorp een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend.

Klik hier voor de verdere tekst