Nieuwsbericht Beleid voor kleine afwijkingen aangepast

Gepubliceerd op: 13 april 2011 00:00

Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn verschillende vergunningstelsels veranderd. Daarvoor is ook het gemeentelijke beleid voor die vergunningen aangepast waaronder de zogenoemde kruimelregeling. Deze regeling maakt kleine afwijkingen (kruimels) van het bestemmingsplan mogelijk.

De meest voorkomende gevallen op een rijtje:

Uitbreiding van gebouwen waaronder woningen

Ondanks verruiming van het vergunningvrij bouwen blijven sommige uitbreidingen aan en bij de woning nog steeds vergunningplichtig. Een dakkapel aan de voorzijde van de woning of een aanbouw van meer dan 2,5 meter is vergunningplichtig. Vaak past een aanvraag binnen het bestemmingsplan en kan daarvoor een vergunning worden gegeven. Soms is echter het bestemmingsplan nog niet actueel en kan met gebruik van deze bevoegdheid tot afwijking van het  bestemmingsplan alsnog een omgevingvergunning worden verleend.

 Kleine bouwwerken

Ook biedt de kruimelregeling de mogelijkheid tot verlening  van de  omgevingsvergunning voor het bouwen van kleine gebouwen voor nutsvoorzieningen en verkeersfuncties, zoals bijvoorbeeld transformatorgebouwen en bushokjes. De gebouwen kunnen maximaal 5 meter hoog zijn en 50m2 groot. Voor bouwwerken die niet onder de categorie gebouw vallen, zoals lichtmasten, kunstwerken, geluidsschermen en dergelijke is de bouwhoogte maximaal 10 meter.

Gebruiksverandering van gebouwen

Eén van de belangrijkste mogelijkheden van de kruimelregeling is het toestaan van gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan. Daarmee kan bijvoorbeeld een leegstaand schoolgebouw gebruikt worden als kantoor. De verandering van gebruik kan worden gecombineerd met een inpandige verbouwing en het maximum oppervlak hiervoor is 1500 m2. Voor het toestaan van ander gebruik geldt overigens wel de beperking dat het om gebouwen binnen de bebouwde kom moet gaan.

Inhoudelijk is aan het gemeentelijk beleid niet veel veranderd. Alleen de mogelijkheid om een ‘bedrijf aan huis’ te vestigen is uitgebreid met Bed & Breakfast (Bed & Breakfast is een vorm van logies met een beperkte omvang). De ruimtelijke uitstraling hiervan komt sterk overeen met die van de woonfunctie. Door het toe te staan als ‘bedrijf aan huis’ kan hiervoor binnen de bebouwde kom vergunning voor worden verleend.

De Beleidsregels voor beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan 2011 zijn te vinden op  http://www.leiderdorp.nl/bestuur_en_organisatie/regelingen___verordeningen