Nieuwsbericht Beleidsregels gebiedsontzegging

Gepubliceerd op: 01 oktober 2013 00:00

De burgemeester heeft op 16 september 2013 de Beleidsregels gebiedsontzegging vastgesteld. In artikel 2:46 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2013 is bepaald dat de burgemeester bevoegd is om een persoon een gebiedsontzegging op te  leggen in het belang van de openbare orde, waaronder valt :

  • het voorkomen of beperken van overlast;
  • het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- en leefklimaat;
  • de veiligheid van personen en goederen; of
  • de gezondheid of zedelijkheid.

De gebiedsontzegging kan worden opgelegd aan personen die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verrichten en één maal gewaarschuwd zijn door de politie. In de Beleidsregels geeft de burgemeester aan op welke wijze de bevoegdheid van artikel 2:46 APV 2013 kan worden uitgevoerd.

De Beleidsregels gebiedsontzegging treden in werking op 1 oktober 2013.

De Beleidsregels liggen gedurende openingstijden kosteloos ter inzage bij de receptie in het  gemeentehuis. Tegen betaling van leges kan op verzoek een afschrift van de verordening worden verkregen.