Nieuwsbericht Besluit Wet geluidhinder – Boomgaardlaan kavel M te Leiderdorp, gemeente Leiderdorp

Gepubliceerd op: 24 februari 2016 08:00

Omgevingsdienst West-Holland

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp een besluit genomen om een hogere waarde vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer van de Rijksweg A4 en Mauritssingel.

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

Op de locatie Boomgaardlaan kavel M te Leiderdorp wordt de mogelijkheid geboden om één woning op te richten. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de nieuwe woning.

Ten behoeve van de nieuwe woning en van de in deze herziening uit te werken woongebieden, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh, vanwege wegverkeerslawaai, wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft een hogere waarde vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 53 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

De beschikking is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 25 februari 2016 tot en met woensdag 6 april 2016 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Beroep instellen

Tegen de beschikking kan tot en met donderdag 7 april 2016 een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud).
Dit kunnen belanghebbenden doen die zienswijzen hebben ingediend of aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij zo'n beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

  • De procedurekamer, tel. 071-4083117 (procedure)
  • Medewerker ODWH, mevrouw I. Woei, tel. 071-4083324 (inhoudelijk)
  • Medewerker gemeente Leiderdorp, de heer M. Vroonhof, tel. 071-5458568 (ruimtelijke ordeningsaspecten)