Nieuwsbericht Besluit Wet geluidhinder – Simon Smitweg, Cardea locatie te Leiderdorp

Gepubliceerd op: 16 maart 2016 10:10

Omgevingsdienst West-Holland
De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp een besluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de A4 en de Simon Smitweg.

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het bestemmingsplan Simon Smitweg wordt de mogelijkheid geboden woningen op te richten nabij de Simon Smitweg en de A4. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeer bij de nieuwe woningen.

Ten behoeve van de nieuwe woningen is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft hogere waarden vastgesteld vanwege het wegverkeerslawaai van de A4 van maximaal 53 dB en vanwege het wegverkeerslawaai van de Simon Smitweg van maximaal 60 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

De beschikking is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 17 maart tot en met woensdag 27 april 2016 bij de receptie van het gemeentehuis van Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1 in Leiderdorp. Het gemeentehuis is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.00 uur tot 20.00 uur.

Beroep instellen
Tegen de beschikking kan tot en met donderdag 28 april 2016 een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Dit kunnen belanghebbenden doen die zienswijzen hebben ingediend of aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij zo'n beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

  • de procedurekamer, tel. 071-408 3117 (procedure)
  • medewerker ODWH, mevrouw I.Woei, tel. 071-408 3324 (inhoudelijk)
  • medewerker gemeente, de heer R. de Groot, tel. 06 468 09341 (ruimtelijke ordeningsaspecten)