Nieuwsbericht Besluitvorming afvalinzameling Leiderdorp

Gepubliceerd op: 16 oktober 2019 09:20

Het college heeft op 8 oktober jl. besloten de gemeenteraad te vragen om nascheiding in te voeren in heel Leiderdorp en alle huishoudens van de laagbouw te voorzien van een minicontainer voor papier. Het voorstel wordt 4 november 2019 besproken in het politiek forum en naar verwachting op 18 november 2019 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Bij akkoord zal nascheiding ingevoerd worden vanaf januari 2020.

Ruim anderhalf jaar geleden zijn wij in de wijken 't Heerlijk Recht en de Schansen en Dreven bij wijze van proef gestart met omgekeerd inzamelen (bronscheiding). In de tussentijd heeft een evaluatie plaatsgevonden. Het college van burgemeester en wethouders is hier eind 2018 over geïnformeerd en de resultaten zijn begin januari gepresenteerd aan de gemeenteraad en overige geïnteresseerden.

Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van grondstoffen inzamelen heeft het college destijds de besluitvorming uitgesteld tot alle onderzoeksresultaten bekend zijn en er een duurzame, toekomstbestendige manier van inzamelen kan worden ingevoerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten en de milieuwinst.

Om de gemeenteraad goed in staat te stellen een weloverwogen afweging te maken is een nota opgesteld waarin de verschillen en overeenkomsten tussen bronscheiding (hier valt ook omgekeerd inzamelen onder) en nascheiding duidelijk zijn.

Uit deze nota blijkt dat nascheiding van PMD voor Leiderdorp de beste optie is om de doelstelling van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, te kunnen realiseren. Deze keuze is duurzaam, zorgt voor gemak en lagere inzamel- en investeringskosten.
De volledige nota vindt u op www.leiderdorp.nl/goedinzamelen.