Nieuwsbericht Besluitvorming Ringweg Oost in zicht

Gepubliceerd op: 18 november 2009 00:00

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld akkoord te gaan met de aanleg van de Ringweg Oost. Leiderdorp zou daaraan 5 miljoen euro moeten bijdragen. Op 14 december neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Voorafgaand daaraan bespreekt de commissie Ruimte op 24 november het voorstel aan de raad. Afgelopen dinsdag werd de commissie al nader geïnformeerd over het Voorlopig Ontwerp van de ringweg en de resultaten van alle verrichte onderzoeken. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de Leidse commissie Ruimte en Bereikbaarheid.

Het Voorlopig Ontwerp van de Ringweg Oost is gebaseerd op het voorkeurstracé dat de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp eind 2008 kozen. Dit tracé volgt de route Kanaalweg - De Waard - Zijldijk - Rietschans - Engelendaal - Oude Spoorbaan, waarbij de Oude Rijn (De Zijl) met een tunnel wordt gekruist.

Kenmerken
Het tracé door Leiderdorp heeft de volgende kenmerken:

  • een tunnel voor gemotoriseerd verkeer onder de Oude Rijn van het Leidse industrieterrein De Waard naar de Leiderdorpse Zijldijk (de weg komt boven de grond bij de Baanderij)
  • een turborotonde op de kruising Zijldijk - Rietschans, waarbij fietsers en voetgangers over de rotonde worden geleid
  • een verkeerslicht op de kruising Zijldijk - Touwbaan
  • vrije banen voor toekomstig Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen de Zijlbrug en de Rietschans
  • een tunneltje voor fietsers en voetgangers langs de Oude Spoorbaan onder de Engelendaal door

Geluidwerende maatregelen
Om toename van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, krijgt de rijbaan van Ringweg Oost geluidreducerend asfalt. Ook worden op verschillende plaatsen langs de weg geluidschermen geplaatst. In Leiderdorp komen geluidschermen langs de Oude Spoorbaan. Bij de Rietschans worden andere geluidwerende maatregelen getroffen.

Verbeteringen
Bij de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp wordt onderzocht waar nog kosten kunnen worden bespaard, zodat ook een aantal kwalitatieve verbeteringen aan het tracé kan worden gefinancierd. Van die verbeteringen heeft in Leiderdorp een tunneltje voor langzaam verkeer bij de rotonde Zijldijk een hoge prioriteit.

Afweging
In december besluit onze gemeenteraad definitief of Leiderdorp instemt met de aanleg van Ringweg Oost. Ook moet de raad beslissen over een financiële bijdrage. In hoeverre levert Ringweg Oost een meerwaarde voor de verkeersafwikkeling in Leiderdorp? En rechtvaardigt deze meerwaarde een financiële bijdrage aan de aanleg? Dat zijn de vragen waarover de raadsleden zich moeten buigen.

Om tot een goede afweging te kunnen komen, is eerder dit jaar op verzoek van de raad een nieuw Integraal Verkeer- en Vervoersplan (IVVP) gemaakt. Uit dit plan, dat de raad in juli vaststelde, bleek dat de ringweg bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van Leiderdorp. Nu is ook het Voorlopig Ontwerp klaar en zijn de uitkomsten van de onderzoeken naar milieu, leefbaarheid en bereikbaarheid bekend. Tevens bestaat inzicht in de uitvoeringskosten. Op basis van al deze informatie zullen de raadsleden zich een oordeel vormen.

Meerwaarde voor Leiderdorp
Het college ziet veel voordelen van Ringweg Oost voor Leiderdorp. B&W stellen de raad dan ook voor in te stemmen met de aanleg. De ringweg zorgt voor een betere verdeling van autoverkeer over de hoofdwegen en minder verkeer door de wijken. Ringweg Oost draagt daardoor bij aan een betere bereikbaarheid van Leiderdorp

Openbaar vervoer verbetert
Ringweg Oost maakt ook beter openbaar vervoer mogelijk. De nieuwe weg zorgt voor een afname van het verkeer op Engelendaal. Die kan daardoor worden afgewaardeerd tot 2x1 rijstrook. Hierdoor ontstaat ruimte om een vrijliggende baan voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) aan te leggen. Leiderdorp heeft alle belang bij zo'n verbinding met het Centraal Station in Leiden. Ze biedt immers een goed alternatief voor het autoverkeer en helpt daarmee het aantal verkeersbewegingen te verminderen. In het Voorlopig Ontwerp van de ringweg is ruimtelijk al rekening gehouden met zo'n baan tussen de Zijlbrug en de Rietschans. De kansen op een HOV-traject tussen Leiderdorp en Leiden worden aanzienlijk vergroot wanneer Leiden en Leiderdorp gezamenlijk optrekken richting provincie.

Goede fietsverbindingen
Ringweg Oost zorgt tevens voor betere fietsverbindingen naar Leiden. Omdat het autoverkeer door de nieuwe tunnel onder de Zijl gaat, krijgen fietsers vrij baan op de Spanjaardsbrug. Op het drukke kruispunt Rietschans-Engelendaal hoeven fietsers straks niet meer over te steken. Zij kunnen via een tunneltje onder de Engelendaal hun weg vervolgen richting Baanderij of Zijlbrug.

Bedrijventerrein beter bereikbaar
Dat een ringweg de Baanderij beter bereikbaar maakt, is voor het college eveneens een pluspunt. Doordat de ringweg parallel aan het bedrijventerrein loopt, wordt de bereikbaarheid vanuit het zuiden vergroot. Bovendien krijgt de Baanderij meerdere afslagen, te weten bij de Sisalbaan, de rotonde op de Zijldijk en bij de Touwbaan.

Bijdrage
Bovengenoemde voordelen rechtvaardigen volgens het college een financiële bijdrage aan de aanleg van de ringweg. Het college stelt de raad dan ook voor om 5 miljoen euro mee te betalen. De totale projectkosten van RWO worden geraamd op 165 miljoen euro.

Vergaderingen
Op 14 december vindt de besluitvorming in de gemeenteraad plaats. Ringweg Oost staat dinsdag 24 november op de agenda van de commissie ruimte. De vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem: www.raadleiderdorp.nl
Kijk voor achtergrondinformatie over Ringweg Oost op www.leiden.nl/ringwegoost