Nieuwsbericht Bestemmingsplan Bospoort onherroepelijk

Gepubliceerd op: 15 juni 2011 00:00

Op 15 juni 2011 is door de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Bospoort. Het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pannenkoekenboerderij de Hooiberg Leiderdorp B.V. is niet-ontvankelijk verklaard. Het beroep van de vereniging Bewonersvereniging Essenpark en anderen is ongegrond verklaard. Hiermee is het Bestemmingsplan Bospoort onherroepelijk geworden. Het college van B&W is verheugd over de uitspraak vooral ook omdat zo de belofte van de coalitie om grote projecten af te ronden wordt ingelost. 

Bospoort
Bospoort is een goed ontsloten locatie binnen het W4-gebied waar de Persant Snoepweg, de Provinciale weg N446 en de A4 samen komen. De komende jaren komt hier ongeveer 4 tot 5 hectare ruimte vrij voor nieuwe bedrijvigheid.
Voor het plandeel Bospoort is een Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) opgesteld. Bospoort is een verdienlocatie voor de verbrede en verdiepte ligging van rijksweg A4. Het ontwikkelingsgebied maakt de vestiging van IKEA en de ontwikkeling van geluidswerende bebouwing mogelijk.
Het doel van dit bestemmingsplan is om voor het gebied Bospoort het juridisch-planologisch kader te scheppen voor de voorgestane ontwikkelingen. Daarnaast vormt het bestemmingsplan het kader voor eventuele onteigening, mochten de pogingen om gronden minnelijk te verwerven niet het gewenste effect sorteren. Tot slot wordt de gelegenheid te baat genomen om de grenscorrectie met de gemeente Kaag en Braasem (voorheen Alkemade) planologisch te verwerken.