Nieuwsbericht Bestemmingsplan legt veranderingen in centrum vast

Gepubliceerd op: 26 augustus 2009 00:00

'n Kloppend hart voor Leiderdorp. Onder die noemer werkt de gemeente sinds 2002 aan de uitvoering van het Centrumplan. Tal van projecten dragen bij aan het doel: een levendig dorpscentrum. Alle veranderingen in het centrumgebied zijn nu vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. Van 1 september tot en met 12 oktober ligt het ontwerp van dit bestemmingsplan Nieuw Centrum ter inzage.

Het centrumgebied is groter dan de naam doet vermoeden. Het bestemmingsplan Nieuw Centrum wordt globaal begrensd door de Heinsiuslaan, de Gallaslaan, Engelendaal, de Persant Snoepweg, de Van Diepeningenlaan, de Tollenaersingel, de Van Poelgeestlaan, de Heemraadlaan, de Gaarmeesterstraat, de Vronkenlaan, de Engelendaal en de Cor Gordijnsingel.

Projecten
Sommige veranderingen in het plangebied zijn al gerealiseerd. Denk aan de parkpromenade en de woontorens aan de Laan van Berendrecht en het sociaal cultureel centrum De Sterrentuin met het naastgelegen appartementencomplex aan de Van Diepeningenlaan. Aan andere projecten, zoals de Ommedijk en de Orangerie (Gaarmeesterstraat) wordt nog gewerkt. Er zijn ook zaken die nog moeten worden uitgevoerd: de uitbreiding van Winkelhof en de bouw van de Brede School West. Al deze projecten zijn meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

Verbouwingen
Woont u in het plangebied, dan heeft het bestemmingsplan Nieuw Centrum ook voor u consequenties. Verbouwingen in, aan en rondom uw woning en bedrijf worden namelijk - na vaststelling door de gemeenteraad - aan het nieuwe bestemmingsplan getoetst. Nu is dat nog de Erfbebouwingsregeling. Al met al vervangt het bestemmingsplan Nieuw Centrum (delen van) tien oudere bestemmingsplannen die binnen het plangebied gelden.

Procedure
Momenteel ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Nieuw Centrum ter inzage. Tot en met 12 oktober kunt u zienswijzen indienen. In de rubriek Korte Berichten en Bekendmakingen (op de gemeentelijke pagina in het Leiderdorps Weekblad) leest u op welke wijze u kunt reageren. U kunt ook kijken onder bekendmakingen (directe link staat in de rechtermarge). Binnen 12 weken na afloop van de tervisielegging stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Dat gebeurt naar verwachting eind 2009 of begin 2010. Daarna ligt het bestemmingsplan opnieuw 6 weken ter inzage voor ieder die bezwaar wil maken. Maakt niemand bezwaar, dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk.

 

Zodra bestemmingsplan is goedgekeurd aan de slag met uitbreiding Winkelhof

Het college kan een bouwvergunning afgeven voor het laatste project van het Centrumplan zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Het laatste project behelst de uitbreiding van Winkelhof en de aanpassingen rondom het winkelcentrum.

Wereldhave, de eigenaar van Winkelhof, heeft hiervoor op 7 mei 2009 al een eerste aanvraag ingediend. Deze bouwaanvraag fase 1 is gebaseerd op het definitief ontwerp van de uitbreiding van Winkelhof en omgeving. De aanvraag geeft een gedetailleerde beschrijving van de uiteindelijke bebouwing en geeft globaal de veranderingen in de omgeving aan. Naar verwachting kan de bouwvergunning fase 1 in maart 2010 worden afgegeven. Daarna volgt (naar verwachting medio 2010) nog een bouwaanvraag fase 2, waarin allerlei technische details van het bouwplan conform de bouwverordening en het Bouwbesluit nader zijn uitgewerkt.

Reageren op bouwaanvraag
Hoewel de bouwvergunning nog even op zich laat wachten, kunt u de bouwaanvraag fase 1 nu al inzien. Zo krijgt u een goed beeld van het plan voor Winkelhof en omgeving. Bezwaren tegen het definitief ontwerp van de uitbreiding van Winkelhof kunnen formeel pas worden ingediend als de bouwvergunning is afgegeven. Toch is het nu al mogelijk opmerkingen over het ontwerp te maken, omdat nog niet alle details vastliggen. Bovendien kunnen sommige opmerkingen van invloed zijn op het ontwerp zoals dat door de klankbordgroep Centrumplein is geaccordeerd. Eventuele opmerkingen zullen dan ook eerst in die klankbordgroep besproken worden. Burgemeester en wethouders beslissen uiteindelijk over afgifte van de bouwvergunning en voorwaarden waaronder die wordt verleend.

 

Nieuwe entree Albert Heijn

De nieuwe entree van Albert Heijn aan de kant van de Heinsiuslaan wordt op zijn vroegst pas in het najaar van 2010 in gebruik genomen. De supermarktketen heeft besloten de verbouwing van het filiaal een jaar te verschuiven. Het uitstel houdt verband met belangrijke aanpassingen die Albert Heijn in de uitstraling van haar grote vestigingen wil doorvoeren.

Aanvankelijk zou de nieuwe ingang vanuit de parkeergarage naar de supermarkt in oktober van dit jaar worden geopend. In februari werd bij het laad- en losperron gestart met de aanleg van de entree met rolpaden. De bouwwerkzaamheden zijn zo goed als afgerond. De bouw heeft niet of nauwelijks tot overlast geleid.

Over ruim een jaar kunnen de klanten van Albert Heijn de supermarkt rechtstreeks vanuit de parkeergarage bereiken. De winkel is dan ook verbouwd en heeft een nieuwe indeling gekregen. Huurders, omwonenden en klanten ondervinden geen nadelige gevolgen nu de opening van de nieuwe entree is uitgesteld. Ook de planning van de uitbreiding van Winkelhof blijft in tact.

foto: Het centrum gefotografeerd vanaf park De Houtkamp
fotograaf: Paul van Remundt