Nieuwsbericht Bestemmingsplan Snippergroen

Gepubliceerd op: 22 juli 2020 09:50

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp het bestemmingsplan 'Leiderdorp, Snippergroen, als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0547.BPSnippergroen-VG01, op 13 juli 2020 heeft vastgesteld.

Inhoud en begrenzing
Het plangebied bestaat uit ongeveer 110 percelen die verspreid liggen over het hele grondgebied van de gemeente Leiderdorp. De percelen zijn geen onderdeel van de hoofdgroenstructuur en konden om die reden verkocht worden. De in het verleden verkochte snippergroenpercelen zijn nu eigendom geworden van de aangrenzende grondeigenaren, voornamelijk woningbezitters.

Door middel van het bestemmingsplan 'Leiderdorp, Snippergroen' vindt er een bestemmingswijziging plaats ten behoeve van de 110 verkochte snippergroenpercelen.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 23 juli tot en met 2 september 2020 ter inzage in het kader van beroep. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via planidentificatienummer NL.IMRO.0547.BPSnippergroen-VG01. Via http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPSnippergroen-VG01 is een PDF raadpleegbaar. Het analoge bestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet.

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl