Nieuwsbericht Bijeenkomst over integraal veiligheidsbeleid Leiderdorp

Gepubliceerd op: 02 maart 2014 00:00

Veiligheidsavond

Foto: Burgemeester Laila Driessen begeleidde de bijeenkomst

Woensdagavond 26 februari vond in het gemeentehuis van Leiderdorp een bijeenkomst plaats over veiligheid. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, scholen, sport- en buurtverenigingen en politieke partijen als ook individuele inwoners waren aanwezig om mee te denken over het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsbeleid in Leiderdorp. 

Naar aanleiding van deze avond is de veiligheidsanalyse geschreven, waarin ook veel van deze zaken weer naar voren zijn gekomen. Aan de hand van de veiligheidsanalyse is het beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan is op 6 oktober 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.

De prioriteiten in de uitvoeringsplannen van het Integraal veiligheidsbeleid van 2015-2018 zijn:

 1. Objectieve veiligheid
  1. Woninginbraken
  2. Fietsendiefstallen
  3. Auto-inbraken
  4. Geweldscriminaliteit
 2. Jeugd, alcohol en drugs
 3. Jeugd in en om school

In de bijlagen kunt u de veiligheidsanalyse en het beleidsplan van het Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 vinden.

Terugblik bijeenkomst
Het was een levendige en interactieve avond, waarin de gemeente veel waardevolle ideeën uit de samenleving heeft gekregen. Na een korte inleiding konden de deelnemers een zogenaamd veiligheidsbudget verdelen over vijf thema’s, waarna iedereen onder begeleiding van burgemeester Laila Driessen zijn of haar keuze kon toelichten. Het meeste budget werd besteed aan het thema jeugd en veiligheid, gevolgd door veilige woon- en leefomgeving, fysieke veiligheid, bedrijvigheid en als laatste integriteit en veiligheid.

Vanuit de vijf veiligheidsvelden werden de volgende zaken uit de zaal benoemd om mee te nemen in het Integraal Veiligheidsbeleid:

1. Veilige woon –en leefomgeving

 • Woninginbraken en woonoverlast tegengaan.
 • Verloedering snel bestrijden (kleine zaken snel repareren in de openbare ruimte)
 • Hoge begroeiing  van groen beter bijhouden en flink snoeien langs het Engelendaal.
 • Zorgdragen voor voldoende en goede verlichting binnen Leiderdorp.
 • Gladheidsbestrijding breder organiseren. 

2. Bedrijvigheid en veiligheid

 • Op de bedrijventerreinen moet leegstand zoveel mogelijk voorkomen worden. Aantrekkelijker maken van het terrein voor bezoekers en  ondernemers.  
 • Aandacht voor de rol van bedrijven, wat kunnen zij zelf bijdragen om het veiligheidsgevoel in de Baanderij te vergroten?
 • Zichtbare beveiliging op bepaalde tijdstippen en zorgen voor voldoende verlichting op bepaalde plekken op de Baanderij. 

3. Jeugd en veiligheid

 • Voorlichting over alcohol en jeugd op locatie.
 • Voorlichting aan ouders over alcoholgebruik onder jeugd.
 • Voorlichting door het bestuur van verenigingen aan barvrijwilligers over hoe om te gaan met alcoholverstrekking.
 • Verenigingen hebben behoefte aan voorlichting over hoe zij het beste het gesprek over alcohol aan kunnen gaan.
 • Geheel alcoholvrije feesten organiseren (voorbeeld Alecto).
 • Zichtbare alcoholcontroles(testers) bij scholen, sportclubs en verenigingen inzetten.
 • Met bewoners gezamenlijk in verschillende wijken buurtpreventieprojecten opzetten.
 • Aandacht voor veiligheid om -en bij scholen. Parkeren, snelheid en inrichting openbare ruimte kan beter. Ook ouders betrekken bij voorlichting, preventie en gebruik social media (o.a. pesten, gedrag en voorbeeldfunctie).

4. Fysieke veiligheid

 • Verkeersveiligheid. Meer actieve zichtbare controles op snelheid en alcohol in het verkeer. Vooral nabij sportclubs en horeca.
 • Verdere inrichting van 30km.  zones binnen bepaalde wijken (o.a. Zijlkwartier).
 • Brandveiligheid en voorlichting over de gevaren maar ook mogelijkheden van brandbeveiliging in woningen.
 • Aandacht voor training en oefening op het gebied van de rampbestrijding bij de risico objecten van Leiderdorp (A4, HSL, LPG installaties e.a.). 

5. Integriteit en veiligheid

 • Onderwijs: intolerantie en radicalisering aanpakken.
 • Aanpak van illegale hennepteelt samen met de politie en woningbouwcorporatie blijft belangrijk.
 • Organiseren van laagdrempelige meldingsbereidheid en acties tussen burgers, gemeente en veiligheidspartners.