Nieuwsbericht Bodembeheernota gemeente Leiderdorp

Gepubliceerd op: 26 juni 2014 00:00

In het Besluit bodemkwaliteit staan de landelijke kwaliteitseisen voor bouwstoffen, grond en baggerspecie.  Er is voor de gemeente Leiderdorp aanleiding om eigen beleid te ontwikkelen.

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft op 16 juni 2014 vastgesteld:

  • De Bodembeheernota deel A (algemeen)
  • De Bodembeheernota deel B (gebiedsspecifiek beleid gemeente Leiderdorp)

Het doel van de Bodembeheernota is:

  • Verduidelijken van de regelgeving rond grondverzet.
  • Verbeteren van de mogelijkheden tot grondverzet in het (regionaal aanwezige) gebied met toemaakdek (agrarisch buitengebied).

De Bodembeheernota is in samenwerking met de betrokken gemeenten door de Omgevingsdienst West-Holland ontwikkeld voor de regio. De ontwerpnota is eerder op 4 februari 2014 vastgesteld door het college van B&W en heeft ter inzage gelegen van 26 februari t/m 9 april 2014.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 26 juni 2014 tot en met woensdag 6 augustus 2014 in het gemeentehuis van Leiderdorp bij de afdeling Gemeentewinkel, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

Beroep

Bent u het niet eens met de Bodembeheernota? Gelet op artikel  50 van het Besluit bodemkwaliteit bestaat de mogelijkheid om beroep om beroep in te stellen voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen aangebrachte wijzigingen;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Beroep instellen doet u schriftelijk binnen zes weken na 26 juni 2014. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan er bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wij verzoeken u ons een afschrift toe te sturen van uw beroepschrift.  Dit kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, t.a.v. de heer E.J. Bakker, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Omgevingsdienst, telefoon 071-4083100.