Nieuwsbericht Bomenkap en herplant in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 16 maart 2016 12:50

Inwoners stellen geregeld vragen over het kappen van bomen en het herplanten van bomen in Leiderdorp. Graag lichten wij in het kort toe waarom bomen worden verwijderd en wanneer er herplant plaatsvindt.

Redenen verwijderen/vellen bomen:

Gevaar of onaanvaardbaar risico
Bomen langs drukke wegen of met lichte gebrekken worden jaarlijks geïnspecteerd. Andere bomen worden eens in de 3 jaar geïnspecteerd. Afhankelijk van de ernst van de gebreken wordt er gekozen voor snoeien van gevaarlijke takken, verwijderen van laaghangende takken/dood hout, nader onderzoek (bijv. bij een schimmelinfectie) of vellen.

Dunning
Hierbij worden enkele kwalitatief mindere bomen of bomen met een kortere levenscyclus verwijderd ten gunste van de ontwikkeling van kwalitatief betere en/of duurzamere bomen.

(Her)inrichtingen en rioolvervanging
Als door herinrichting de fysieke inrichting verandert of de ondergrond met meer dan 10 cm omhoog gaat zijn veel bomen veelal niet te handhaven. De wortels verstikken dan meestal en de wortelhals gaat rotten. Als de gemeente de bomen laat staan dan gaan ze binnen 5 jaar dood en moeten ze alsnog verwijderd worden. Bij rioolvervanging zorgen graafwerkzaamheden voor grote wortelschade, hierdoor ontstaat instabiliteit van de bomen met een verhoogd risico op (letsel)schade.

Beheersing ziekten en plagen
Voor sommige besmettelijke ziekten en plagen is er helaas maar één wijze van beheersing en dat is vellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij iepziekte en bacterievuur.

Ruimtelijke ontwikkeling
De gemeenteraad van Leiderdorp heeft besloten niet meer uit te breiden qua bebouwing in de groene polders van Leiderdorp. Dit heeft als gevolg dat nieuwbouw alleen nog plaats vind op inbreidingslocaties. Dat dit een nadelig effect heeft op het vaak al redelijk op leeftijd zijnde bestaande beplanting mag duidelijk zijn.

Verplanten
Voor verplantingen wordt conform het gemeentelijk beleid en verordening een omgevingsvergunning aangevraagd (ook genaamd kapvergunning), dit geeft veelal een vertekend beeld bij publicaties. Of er wordt overgegaan tot verplanten van een boom hangt af van de uitkomsten van een voorafgaand uitgevoerd verplantbaarheidsonderzoek door een gespecialiseerd bedrijf .

Herplant
Het bomenbeleid is vrij simpel, als er een boom in de laan- en straatstructuur wordt gekapt dan dient deze 1 op 1 herplant te worden dit is terug te lezen in de checklist bijgevoegd bij iedere kapaanvraag.

De enige redenen om van de herplantplicht af te wijken zijn:
1. te weinig bovengrondse ruimte
a) door kroonprojectie van bestaande bomen waardoor herplant geen kans krijgt om te groeien;
b) een boom te dicht op een gevel komt te staan, waardoor deze niet kan uitgroeien en/of schade gaat veroorzaken;
c) Als er te weinig vrije doorgang bij een trottoir overblijft (minimaal 90 cm.)

2. Te weinig ondergrondse ruimte
a) bijvoorbeeld door kabels en leidingen, bij onderhoud worden wortels dan vaak afgehakt wat leidt tot stabiliteitsrisico's
b) te hoge grondwaterstand, waardoor er te weinig doorwortelbare ruimte over blijft.
In bovenstaande gevallen proberen wij de herplant in een straal van 100 meter in de omgeving te realiseren.

Simon Smitweg
De bomenkap bij de Simon Smitweg is voor ruimtelijke ontwikkeling (onderdeel W4 project), hiervoor heeft de compensatie al in december 2015 plaats gevonden in met name de Munnikenpolder.

Reeds uitgevoerde compensatie
Voor een overzicht van de reeds uitgevoerde compensatie kan ik u verwijzen naar het Raads Informatie Systeem (RIS), waar zowel de gemeentelijke Bomenbalans en het compensatieoverzicht openbaar is gemaakt. U kunt dit document ook bereiken via onderstaande link.
https://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen%20brieven/Toezegging-Bomenbalans-tot-en-met-november-2015-incl-bijlagen-151222.pdf.