Nieuwsbericht Bouwverordening gemeente Leiderdorp 2010 treedt in werking

Gepubliceerd op: 27 oktober 2010 00:00

De burgemeester van Leiderdorp maakt bekend dat per 1 oktober 2010  in werking is getreden de op 6 september 2010 door de gemeenteraad vastgestelde Bouwverordening 2010 - gemeente Leiderdorp met bijlagen (bestaande uit  toelichting, bijlagen toelichting ).

Waarom een nieuwe Bouwverordening?  Deze verordening is noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober jl.  en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen: het Besluit omgevingsrecht , de Regeling omgevingsrecht  en het Invoeringsbesluit Wabo.

De Invoeringswet Wabo en de uitvoeringsregelingen zijn op 1 april 2010 gepubliceerd. Het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) dat op 1 november 2008 in werking trad, leidt ertoe dat de bepalingen over de gebruiksvergunning en nog enkele voorschriften over brandveiligheid met de onderhavige wijziging van de Bouwverordening zijn vervallen.

 De verordening ligt vanaf 28 oktober 2010 gedurende zes weken (tot en met 9 december 2010) ter inzage bij het gemeentelijk informatiecentrum, gemeentehuis,  Statendaalder 1, Leiderdorp. U kunt de verordening ook bekijken in het raadsinformatiesysteem