Nieuwsbericht Burgerpanel een aanwinst

Gepubliceerd op: 20 april 2011 00:00

wethouder Michiel van der EngBurgerparticipatie; een begrip dat in overheidsland veel wordt gehanteerd maar waar lang niet iedereen een duidelijk beeld bij heeft. Michiel van der Eng, wethouder burgerparticipatie in Leiderdorp, omschrijft het als: ,,de burger betrekken bij gemeentelijk beleid.’’ Leiderdorp heeft de daad bij het woord gevoegd en een zogenoemd burgerpanel in het leven geroepen en als eerste de vraag voorgelegd  op welke manier haar inwoners betrokken willen worden bij gemeentelijk beleid en via welke middelen?

,,Ik ben bijzonder blij met zo’n burgerpanel’’, aldus Michiel van der Eng. ,,Maar liefst 750 inwoners hebben de moeite genomen een vragenlijst in te vullen. Op deze manier bereiken we ook mensen die niet vertegenwoordigd zijn in een buurtvereniging of wijkcomité, want die weten ons doorgaans goed te vinden. Juist de mensen die voor ons wat moeilijker zijn te benaderen, kunnen op deze manier ook van zich laten horen.’’

Waar ging deze eerste peiling over?

,,Op welke manier willen mensen het liefst dat de gemeente communiceert en welke onderwerpen spreken aan? De resultaten laten zien dat de gemeentelijke pagina in het Leiderdorps Weekblad door velen goed in de gaten wordt gehouden en ook de gemeentelijke website wordt goed bekeken. Veel panelleden geven aan dat ze geïnteresseerd zijn in informatie over de directe leefomgeving, maar tegelijkertijd wordt ons nu ook duidelijk dat die informatie kennelijk niet altijd even makkelijk op onze site is te vinden. Daar moeten we dus aan gaan werken. Ook is er een grote groep mensen die geïnteresseerd blijkt te zijn in een nieuwsbrief per mail. Die hebben we in de vorm van LeiderdorpMail, maar kennelijk weet nog niet iedereen die te vinden en wellicht moet die in de toekomst worden uitgebreid.’’

De wethouder noemt nog een ander aandachtspunt. ,,We moeten meer zichtbaar maken op welke manier onze inwoners invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke processen. Ik noem bijvoorbeeld het gebruik maken van het inspreekrecht voorafgaand aan een vergadering of een overleg aanvragen bij de wethouder. We gaan er misschien te makkelijk vanuit dat iedereen dat wel weet, maar dat blijkt tegen te vallen. Ik ben er voorstander van om uiteindelijk te komen tot een systeem waarbij de burger met één druk op de knop weet in welke fase een bepaald project zich bevindt en dat ook in één klap duidelijk is wanneer hij of zij, indien gewenst, actie kan ondernemen en op welke manier. Het zou mooi zijn als wij als gemeente wat meer voorspelbaar kunnen zijn in ons handelen zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn en tijdig zelf kunnen reageren.’’

De wethouder benadrukt dat bij de gemeente continu hard aan de weg wordt getimmerd om de communicatie met burgers te optimaliseren. ,,We koppelen steeds meer onderwerpen zoals vergunningen aan woonwijken zodat iedere inwoner meteen kan zien of het onderwerp  hem of haar direct aangaat. Bij de Kleine Zandput hebben we omwonenden direct benaderd om de invulling van het gebied zelf te ontwerpen. Nu was daar ook een ruim budget voor en dat heeft wel geholpen. Daarnaast zijn we met een pilot-project beeldkwaliteit gestart waarbij de burgers is gevraagd mee te denken over de uitstraling van hun straat. Meer aankleding kost geld, dat betekent dat er ‘offers’ gemaakt moeten worden en ook daarover kan en mag de burger meedenken. En we zijn, als college, dit jaar veel te vinden in de wijk. We leggen in totaal 16 wijkbezoeken af en komen op deze manier ook in contact met onze inwoners.’’

 Is de wethouder burgerparticipatie zelf ook bereikbaar?

,,Jazeker. Mensen kunnen mij bellen of een overleg aanvragen en ik ben via e-mail bereikbaar. Daarnaast  ben ik ook te volgen via twitter (@Engmail).”

Over welk onderwerp mag het burgerpanel zich de volgende keer buigen?

Modernisering van de milieustraat; een onderwerp waar veel mensen mee te maken hebben.

 Foto: wethouder Michiel van der Eng is te volgen via twitter