Nieuwsbericht College bekrachtigt oplossing om bereikbaarheid Leidse agglomeratie te verbeteren

Gepubliceerd op: 27 januari 2015 15:10

Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp heeft het rapport Validatie van de Oplossing LAB071 vastgesteld. Dit gebeurde ook door de colleges van Leiden en Oegstgeest. Van 5 februari tot en met 18 maart 2015 is er mogelijkheid om te reageren op de oplossing die in de verkenning LAB071 is bedacht om de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie te verbeteren. Op 12 februari organiseren de gemeenten een informatieavond.

De oplossing behelst een pakket van infrastructurele maatregelen ter versterking van een ringstructuur rond de agglomeratie, de zogeheten Agglo-ring. Deze ring bestaat uit de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute. De maatregelen bevorderen de doorstroming op de ring, bijvoorbeeld door het aanpassen van kruispunten, en beperken de doorstroming op delen van de Hoge Rijndijk en de Engelendaal.

Daarnaast bestaat de oplossing uit een pakket van ‘No Regret’ maatregelen. Die moeten ervoor zorgen dat het bestaande wegennet slimmer gebruikt wordt, zoals dynamisch verkeersmanagement, verbetering van het fietsnetwerk en afspraken met de provincie over brugopening tijdens de spits.

Effectiviteit van de oplossing
Doorrekening met de nieuwste regionale verkeersmilieukaart (RVMK) heeft uitgewezen dat de oplossing effectief is. Bovendien blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) dat elke geïnvesteerde euro 2,2 keer wordt terugverdiend. De conclusies uit de validatie zijn:

  • De oplossing ondersteunt de economische ambities om de (top)locaties binnen de agglomeratie te versterken.
  • De oplossing faciliteert gevestigde bedrijven, bewoners en autonome economische groei.
  • De Agglo-ring faciliteert verkeer: de doorstroming wordt bevorderd.
  • Doorgaand verkeer in de stads- en dorpskernen neemt af.
  • Er komt ruimte voor hoogwaardig openbaar vervoer door de binnenstad van Leiden.
  • Autoverkeer in woonwijken neemt af: leefklimaat en veiligheid nemen toe.
  • Reistijden naar toplocaties worden korter en betrouwbaarder.
  • Milieuoverlast neemt per saldo af.

Intensieve samenwerking
Bij het onderzoeksproces voor de verkenning LAB071 is intensief samengewerkt tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Inwoners, ondernemers en partners uit de Leidse regio zijn nauw betrokken via het platform “AggloLAB”. Met raadsleden van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest vond afstemming plaats in informele sessies. Ook zijn de plannen afgestemd met de omliggende gemeenten en andere betrokken overheden.

Na het reactietraject wordt de oplossing ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest willen daarna een overeenkomst sluiten om de samenwerking voort te zetten.
Lees de brief aan de gemeenteraad.

Meer informatie over LAB071 vindt u op www.leiden.nl/LAB071