Nieuwsbericht College handhaaft bouwvergunning Meas-locatie

Gepubliceerd op: 20 januari 2010 00:00

Burgemeester en wethouders handhaven de verleende vrijstelling en bouwvergunning voor de Meas-locatie. Daarmee wijkt het college voor een deel af van het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften. In dit artikel leest u de motivering.

Op de Meas-locatie, Van der Valk Boumanweg 71, is een wooncomplex gepland met 18 huurappartementen en 42 koopwoningen met bijbehorende parkeerplaatsen en bergruimten. Het college verleende op 24 maart 2009 vrijstelling en een bouwvergunning voor de nieuwbouw. Tegen dit besluit zijn 52 bezwaren ingediend. De commissie bezwaar- en beroepschriften boog zich hierover en bracht op 27 augustus 2009 advies uit. Zij raadde het college aan de bezwaren die betrekking hebben op welstand en geluid nader te motiveren en ruimtelijke onderbouwing gegrond te verklaren en de overige bezwaren ongegrond.

Welstand en geluid
De commissie bezwaar- en beroepschriften vond dat de welstandscommissie haar advies om het bouwplan goed te keuren, niet voldoende had gemotiveerd. De motivering is inmiddels aangepast. Daarnaast ontbrak het besluit van de Milieudienst West-Holland om een hogere geluidsbelasting op de gevel van de appartementen toe te staan. Dit besluit is onlangs genomen.

Ruimtelijke onderbouwing
De commissie bezwaar- en beroepschriften vond ook dat de gemeente beter had moeten onderbouwen waarom de hoogte van het bouwplan van maximaal 28,5 meter acceptabel is. In het Masterplan Centrum Leiderdorp uit 2001 was namelijk uitgegaan van maximaal 32 woningen in twee tot zes woonlagen en in het 2003 vastgestelde bestemmingsplan Zuid-West van een maximale hoogte van 18 meter.

Heroverweging
Het college is het op dit punt met de commissie eens. De uitgebreide motivering bestond wel, maar was per abuis niet naar de commissie gestuurd. Dit is later alsnog gebeurd. De commissie bezwaar- en beroepschriften heeft de zaak echter niet opnieuw bekeken, maar het college gewezen op de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van het advies van de commissie.

Besluit college
Twee redenen hebben het college doen besluiten inderdaad af te wijken van het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften. Op de eerste plaats was het masterplan geen blauwdruk, maar een ontwikkelingsrichting voor nader uit te werken plannen. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 24 september 2007, na presentatie van de plannen en een uitgebreide discussie, een weloverwogen keuze voor de hogere bebouwing gemaakt. Daarbij speelden meerdere aspecten een rol.

Stedenbouwkundig vond de gemeenteraad het ontwerp van het appartementencomplex een verantwoorde keuze. Er is daarover uitvoerig overleg geweest met de omwonenden en over de stedenbouwkundige hoofdopzet was overeenstemming bereikt. Het gebouw oogt door haar vorm (door het gebruik van overstekende kappen) niet massaal. Ook is er een goede overgang tussen de lagere bebouwing van de bestaande woningen in de omgeving en het hoogteaccent in het gebouw. Dit hoogteaccent van 28,5 meter betreft overigens slechts de nokhoogte van het puntdak van twee appartementen in het midden van het wooncomplex.

Een andere overweging is het realiseren van 30 procent aan sociale huurwoningen in dit gebouw, een randvoorwaarde van de raad.

Daarnaast speelde de goede inpassing in de omgeving met half verdiept parkeren en het groene karakter van het plan mee. 

Al met al vond de raad dat er een aanzienlijk beter plan tot stand was gekomen dat aan vrijwel alle wensen van de raad voldeed en waarbij tevens aan een groot deel van de bezwaren van de omwonenden tegemoet gekomen was.